Hộ tịch
Thứ 4, Ngày 29/06/2016, 15:10
CV 731/STP-HCTP V/v thu lệ phí hộ tịch và lệ phí nuôi con nuôi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/06/2016 | Phòng Hành chính Tư pháp

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP

 


Số:         /STP-HCTP

V/v thu lệ phí hộ tịch và lệ phí

nuôi con nuôi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Dươngngày         tháng         năm 2016

 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

 

 

Việc thu lệ phí hộ tịch đã được Sở Tư pháp hướng dẫn tại Công văn số 56/STP-HCTP ngày 12/01/2016 về việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch và Công văn số 142/STP-HCTP ngày 02/02/2016 về việc thu lệ phí hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, qua báo cáo tình hình thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh và qua theo dõi về công tác thu lệ phí hộ tịch, Sở Tư pháp nhận thấy có một số địa phương thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn như: UBND cấp xã không thực hiện việc trích để lại lệ phí hộ tịch, lệ phí nuôi con nuôi; áp dụng mức thu tại Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTP ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp còn lúng túng trong việc tham mưu UBND cấp huyện về tỷ lệ được giữ lại...Do đó, để mức thu lệ phí hộ tịch được thống nhất trên địa bàn tỉnh trong thời gian Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành Nghị quyết mới về lệ phí đăng ký hộ tịch, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

1. Đối với những việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện

UBND cấp xã, UBND cấp huyện thực hiện thu lệ phí theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 15/08/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, UBND cấp xã được giữ lại 90% lệ phí thu được; UBND cấp huyện (trừ những việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài) được giữ lại 70% lệ phí thu được để chi cho công tác trực tiếp đăng ký hộ tịch, tổ chức quản lý thu theo Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ. Số còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Đối với những việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện (những việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài mới được phân cấp cho UBND cấp huyện từ ngày 01/01/2016)

UBND các huyện, thị xã, thành phố khi đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thu lệ phí hộ tịch theo mức thu mà Sở Tư pháp đã thu trước đây tại Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, mức trích được giữ lại là 40% lệ phí thu được để chi cho công tác trực tiếp đăng ký hộ tịch, tổ chức quản lý thu theo Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ. Số còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Về lệ phí nuôi con nuôi và chế độ sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Lệ phí nuôi con nuôi và chế độ sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 40; Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp. Gia hạn, sửa đổi Giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Cụ thể: lệ phí nuôi con nuôi trong nước là bốn trăm ngàn đồng (400.000 đồng/trường hợp). UBND cấp xã được để lại sử dụng. Việc sử dụng kinh phí từ lệ phí thực hiện theo Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị có
báo cáo về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính tư pháp), số điện thoại: 06503.822705 hoặc qua địa chỉ email: phonghanhchinhtuphapbd@gmail.com để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để b/c);

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, HCTP, “pdf”.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​ Tải về CV 731 STP-HCTP.PDF

Lượt người xem:  Views:   1055
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio