Bồi thường nhà nước - Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có trên 20 đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc các Bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Tòa án ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2018Văn bản điều hànhTinBáo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 1739/STP-HCTP ngày 29/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc phối hợp xây dựng báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2018
10/29/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017Văn bản điều hànhLuật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2017Văn bản điều hànhBáo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

CV 1060 STP-HCTP.pdf

Phụ lục kèm theo CV 1060.xls

     

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    1060     /STP-HCTP

V/v phối hợp xây dựng Báo cáo

của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017

 

 

     Bình Dương, ngày  04     tháng  8   năm 2017

 

                      Kính gửi:

                                            - Các Sở, ngành;

                                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

                  

Thực hiện Công văn số 2522/BTP-BTNN ngày 20/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 và để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường năm 2017 (Báo cáo) phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2017), Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

 1. Nội dung Báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trong phạm vi do mình quản lý, trong đó tập trung làm rõ tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả; việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; tình hình chuẩn bị việc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (theo Đề cương mẫu báo cáo tại phụ lục I kèm theo Công văn này).

2. Về thống kê số liệu tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

 Thống kê tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường (theo biểu mẫu thống kê tại Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này).

3. Thời điểm chốt số liệu

Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017 (chốt số liệu đến ngày 31/8/2017, ước số liệu đến ngày 30/9/2017 đối với những vụ việc đã được thụ lý và có kế hoạch giải quyết).

Báo cáo này thay cho Báo cáo định kỳ năm 2017 về công tác bồi thường nhà nước.

Thông tin, báo cáo và thống kê số liệu, đề nghị gửi về Sở Tư pháp, tầng 15 tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương- phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kèm theo file điện tử tới địa chỉ email: phonghanhchinhtuphapbd@gmail.com.vn trước ngày 05/9/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

 (Nội dung Công văn kèm theo mẫu biểu báo cáo, thống kê được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp http://stp.binhduong.gov.vn, mục Hành chính tư pháp/bồi thường nhà nước/văn bản điều hành).

Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;    (để báo cáo);

- Giám đốc              

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, HCTP, "pdf".   

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trí

False
Nghị định số 16/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướcVăn bản điều hànhNghị định số 16/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
TTLT số 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 04/2013/ttlt-btp-bqp ngày 01/02/2013 của bộ tư pháp, bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sựVăn bản điều hànhTTLT số 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 04/2013/ttlt-btp-bqp ngày 01/02/2013 của bộ tư pháp, bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
TTLT số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sựVăn bản điều hànhTTLT số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
TTLT số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chínhVăn bản điều hànhTTLT số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 6:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009Văn bản điều hànhLuật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhVăn bản điều hànhThông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
thông tư số 13/2015/tt-btp ngày 29/9/2015 của bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/tt-btp ngày 31/01/2013 của bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chínhVăn bản điều hànhthông tư số 13/2015/tt-btp ngày 29/9/2015 của bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/tt-btp ngày 31/01/2013 của bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 264/BTP-BTNN ngày 27/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2016Văn bản điều hànhCông văn số 264/BTP-BTNN ngày 27/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch số 361/KH-STP ngày 31/3/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016Văn bản điều hànhKế hoạch số 361/KH-STP ngày 31/3/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch số 364/KH-STP ngày 01/4/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương về việc Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướcVăn bản điều hànhKế hoạch số 364/KH-STP ngày 01/4/2016 của Sở Tư pháp Bình Dương về việc Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhKế hoạch số 480/KH-UBND ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016Văn bản điều hànhBáo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/22/2016 6:00 PMNoĐã ban hành

báo cáo bồi thường nà nước gửi UBND cấp huyện.docx

Phụ lục I.doc (Bộ 2c ngành).doc

Phụ lục kèm theo CV gửi Bộ 2c ngành (2016).xls


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP 

Số:         /STP-HCTP

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày        tháng   năm 2016

 

                      Kính gửi:   

     - Các Sở, ngành;

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

         Thực hiện Công văn số 2622/BTP-BTNN ngày 08/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường năm 2016 và để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường năm 2016 gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện nội dung sau:

  1. Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường tập trung vào các nội dung sau: Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường; việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. (theo Đề cương mẫu báo cáo tại phụ lục I kèm theo công văn này).

         2. Số liệu thống kê và thời hạn gửi báo cáo

        - Số liệu thống kê: Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 (chốt số liệu đến ngày 31/8/2016, ước số liệu đến ngày 30/9/2016 đối với những vụ việc đã được thụ lý và có kế hoạch giải quyết).

Báo cáo này thay cho Báo cáo định kỳ năm 2016 về công tác bồi thường nhà nước quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 quy định về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước. (có Phụ lục gửi kèm theo Công văn này).

- Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/9/2016. Kèm theo file điện tử tới địa chỉ email: phonghanhchinhtuphapbd@gmail.com.

(Đề cương báo cáo và Phụ lục được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Tư pháp địa chỉ http://stp.binhduong.gov.vn, mục Hành chính tư pháp/Bồi thường nhà nước /văn bản điều hành).

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc STP (để BC);

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);

- Lưu: VT, HCTP, “pdf”.

     KT. GIÁM ĐỐC

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Họp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)Tin ngành tư phápTinHọp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)http://btnn.moj.gov.vn/qt/tintuc/PublishingImages/2016/T6/H%E1%BB%8Dp%20th%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20Lu%E1%BA%ADt%20TNBTCNN%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i)/%E1%BA%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n.jpg
7/7/2016 2:35 PMNoĐã ban hành

​Họp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Ngày 30/6/2016, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng - chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) (sửa đổi) và các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án Luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.


 

 

 


Tại cuộc họp, thay mặt Thường trực Tổ biên tập, ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã nêu rõ sự cần thiết phải sửa đổi Luật TNBTCNN, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật, những nội dung mới của dự thảo Luật và những vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ. Theo đó, dự thảo Luật TNBTCNN (sửa đổi) gồm 10 Chương, 100 Điều được sửa đổi một cách toàn diện so với Luật TNBTCNN năm 2009 theo hướng: bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quy định thêm một số thiệt hại được bồi thường và lượng hóa các thiệt hại được bồi thường; cải cách mạnh mẽ trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường; thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường và thu gọn đầu mối cơ quan giải quyết bồi thường; cải cách quy trình cấp phát kinh phí bồi thường; quy định trách nhiệm hoàn trả theo hướng tăng mức hoàn trả, đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm kỷ luật.
 

 

 


Trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Tổ biên tập trong việc xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật, dự thảo Báo cáo thuyết minh, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và các tài liệu khác phục vụ cho cuộc họp.
Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đều nhất trí cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật TNBTCNN nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước là cần thiết. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng cho ý kiến về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất  của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tính khả thi của dự án Luật sau khi được ban hành cũng như một số vấn đề về kỹ thuật của dự thảo Luật. Các thành viên cũng thống nhất cao về bố cục và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Về nội dung của dự thảo Luật, các thành viên đã có những ý kiến góp ý cụ thể vào các quy định dự thảo Luật nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo.
 

 

 


Kết thúc cuộc họp, thay mặt Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia và phát biểu ý kiến của các thành viên; đồng thời, Chủ tịch Hội đồng cũng cho rằng, nội dung của dự thảo Luật TNBTCNN (sửa đổi) có nhiều tư duy mới để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cũng như của Nhà nước; nội dung của dự thảo Luật phù hợp với Hiến pháp và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Về các nội dung cụ thể của dự thảo Luật, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Thường trực Tổ biên tập nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để báo cáo Lãnh đạo Bộ trước khi gửi xin ý kiến của Chính phủ./.
 
Nguồn: Cục Bồi thường nhà nước
Tác giả: Nguyễn Thị Tươi (Ảnh: Đỗ Việt Anh)
FalseLộc Phạm
Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụngTin ngành tư pháp; Thông báo; Văn bản điều hành; Văn bản hướng dẫn nghiệp vụTinHội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng/DataOld2//PublishingImages/CMS//sotuphap/uploads/bttp/2015_01/anh-dai-dien.jpg
11/19/2015 10:57 AMNoĐã ban hành

Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng


Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị liên ngành phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị.Tham dự Hội nghị có trên 20 đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc các Bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

 Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Trần Việt Hưng – Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng năm 2014, cũng như đề xuất một số nội dung công tác phối hợp năm 2015 như: Thực hiện việc triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng; dự kiến các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN); phối hợp trao đổi thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự; thống nhất quan điểm áp dụng một số quy định của Luật TNBTCNN trong giải quyết bồi thường; thống nhất về cơ chế trao đổi thông tin giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu thống kê số liệu các vụ việc yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi và đánh giá cao những kết quả liên ngành đã đạt được trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng năm 2014, đồng thời, nêu ra một số vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng Luật TNBTCNN làm ảnh hưởng tới hiệu quả phối hợp như: thời điểm báo cáo, biểu mẫu báo cáo, thẩm quyền quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất về những nội dung Bộ Tư pháp đưa ra trao đổi tại Hội nghị, cùng để xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong thời gian tới.
Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của các Bộ, ngành trong phối hợp thực hiện công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng trong năm 2014 và đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp của các đơn vị đại diện cho các Bộ, ngành. Trên cơ sở những nội dung thống nhất tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã kết luận Hội nghị và yêu cầu Cục Bồi thường nhà nước, chậm nhất ngày 31/12/2014, hoàn chỉnh Thông báo kết quả những nội dung đã được Hội nghị liên ngành thống nhất trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi Lãnh đạo Bộ, ngành, các cơ quan liên quan để thống nhất thực hiện./.  
 

 
 Phùng Trung Thắng
False
Ảnh
Video
Audio