Bồi thường nhà nước
Thứ 3, Ngày 15/08/2017, 16:00
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2017

Tải về CV 1060 STP-HCTP.pdf

Tải về Phụ lục kèm theo CV 1060.xls

     

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    1060     /STP-HCTP

V/v phối hợp xây dựng Báo cáo

của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017

 

 

     Bình Dương, ngày  04     tháng  8   năm 2017

 

                      Kính gửi:

                                            - Các Sở, ngành;

                                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

                  

Thực hiện Công văn số 2522/BTP-BTNN ngày 20/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017 và để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường năm 2017 (Báo cáo) phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2017), Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

 1. Nội dung Báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trong phạm vi do mình quản lý, trong đó tập trung làm rõ tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả; việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; tình hình chuẩn bị việc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (theo Đề cương mẫu báo cáo tại phụ lục I kèm theo Công văn này).

2. Về thống kê số liệu tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

 Thống kê tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường (theo biểu mẫu thống kê tại Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này).

3. Thời điểm chốt số liệu

Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017 (chốt số liệu đến ngày 31/8/2017, ước số liệu đến ngày 30/9/2017 đối với những vụ việc đã được thụ lý và có kế hoạch giải quyết).

Báo cáo này thay cho Báo cáo định kỳ năm 2017 về công tác bồi thường nhà nước.

Thông tin, báo cáo và thống kê số liệu, đề nghị gửi về Sở Tư pháp, tầng 15 tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương- phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kèm theo file điện tử tới địa chỉ email: phonghanhchinhtuphapbd@gmail.com.vn trước ngày 05/9/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

 (Nội dung Công văn kèm theo mẫu biểu báo cáo, thống kê được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp http://stp.binhduong.gov.vn, mục Hành chính tư pháp/bồi thường nhà nước/văn bản điều hành).

Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;    (để báo cáo);

- Giám đốc              

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, HCTP, "pdf".   

 KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trí

Lượt người xem:  Views:   3493
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio