Đang cập nhật dữ liệu ...
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 19/5/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 19/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 19/5/2022)
5/19/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 23/3/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 23/3/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thu hỏi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng Luật sư Nam Sài Gòn - Chi nhánh Bàu BàngTinThu hỏi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng Luật sư Nam Sài Gòn - Chi nhánh Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sưThông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/8/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 09/12/2021)TinDanh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 09/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sưThông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Khai Trí - chi nhánh Bình DươngTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Khai Trí - chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 23/11​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 127​/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Khai Trí - chi nhánh Bình Dương

QD_127_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Phạm LêTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Phạm Lê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 05/11​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 122​/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Phạm Lê​

QD_122_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinQuy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 21/10/2021, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế số 1428 QCPH/STP-ĐLS về phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thay thế Quy chế phối hợp số 879A/QCPH/STP-ĐLS ngày 06/7/2017. Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế cũ, Quy chế số 1428 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới nhằm bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành .

bttp-2022-QuychephoihopSTP-DLS.jpg

Về căn cứ pháp lý, Quy chế số 1428 đã cập nhật một số căn cứ pháp lý mới để làm cơ sở ban hành Quy chế (Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

Về nội dung, Quy chế số 1428 bỏ bớt Điều 13, giảm từ 28 Điều xuống 27 Điều so với Quy chế số 879A. Trong đó, nổi bật là sửa đổi, bổ sung quy định về phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý; việc giới thiệu và thực hiện trợ giúp pháp lý hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; việc giới thiệu và lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Quy chế số 1428 còn sửa đổi quy định về chế độ hội họp; phương thức phối hợp trong quản lý luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân./.

Thông tinFalse
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng luật sư Liên Minh - chi nhánh Bình DươngTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng luật sư Liên Minh - chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 21/7​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 80​/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng luật sư Liên Minh - chi nhánh Bình Dương

QD_80_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 15/6/2021)TinDanh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 15/6/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

​Danh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 15/6/2021)​DS Ls thành viên ĐLS năm 2021.xls

Danh sáchFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê GiangTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/1/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.04.0134/TP/ĐKHĐ ngày 23/01/2017 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang tại địa chỉ: Đường ĐT 743, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Lý do: Tự chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 15/QĐ-VPLSLG ngày 18/12/2020 của Văn phòng Luật sư Lê Giang về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang.

Điều 2. Văn phòng Luật sư Lê Giang chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Giang và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi con dấu cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Lê Giang./.

Hinh 1_thu hoi Lê Giang.jpgHinh 2_thu hoi Lê Giang.jpg

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.04.0180/TP/ĐKHĐ ngày 12/11/2019 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Long CườngTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.04.0180/TP/ĐKHĐ ngày 12/11/2019 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Long Cường/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2021-07/Hinh thu hoi Long Cuong_Key_07072021142934.jpg
4/28/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.04.0180/TP/ĐKHĐ ngày 12/11/2019 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Long Cường tại địa chỉ: 224, đường Bình Hòa 3, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lý do: Chấm dứt theo Quyết định số 02/QĐ-VPLS/2021 ngày 12/4/2021 của Văn phòng Luật sư Long Cường.

Điều 2. Văn phòng Luật sư Long Cường chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Luật sư Long Cường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Văn phòng Luật sư Long Cường và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi con dấu cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Long Cường

Hinh thu hoi Long Cuong.jpg

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung NguyênTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2021-07/Hinh 1_thu hoi trung nguyen_Key_07072021145106.jpg
3/9/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.04.0129/TP/ĐKHĐ ngày 01/11/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên tại địa chỉ: Số 131 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lý do: Tự chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 06/2020 ngày 25/11/2020 của Văn phòng Luật sư Trung Nguyên về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên và theo Kết luận thanh tra số 126/KL-STP ngày 25/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Văn phòng Luật sư Trung Nguyên chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Nguyên và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi con dấu cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trung Nguyên./.

Hinh 1_thu hoi trung nguyen.jpgHinh 2_thu hoi trung nguyen.jpg 

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Họp theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương năm 2020TinHọp theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương năm 2020/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-12/bttp-2020-hopDLS-3_Key_18122020153907.jpg
12/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Chiều ngày 10/12/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã diễn ra cuộc họp theo Quy chế số 879A/QCPH/STP-ĐLS ngày 06/7/2017 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tham gia cuộc họp gồm các thành viên: về phía Sở Tư pháp có bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trì cuộc họp, cùng các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phổ biến giáo dục pháp luật, Thanh tra Sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Bổ trợ tư pháp; về phía Đoàn Luật sư tỉnh có ông Nguyễn Văn Tuấn, Thái Thanh Hải, ông Phạm Văn Viện - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn. 

bttp-2020-hopDLS-1.jpg

(Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo cuộc họp)

Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại - Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp đã thông qua báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư, về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. 

bttp-2020-hopDLS-2.jpg

(Ông Thái Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh phát biểu tại cuộc họp)

Các thành viên tham gia họp cơ bản nhất trí với đánh giá của đại diện Sở Tư pháp và tập trung thảo luận về một số tồn tại, hạn chế liên quan đến chế độ báo cáo, việc kiện toàn Trung tâm Tư vấn pháp luật của Đoàn Luật sư; khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư,…

bttp-2020-hopDLS-3.jpg

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Anh Hoa đánh giá các thành viên dự họp đã tham gia thảo luận tích cực, thẳng thắn và có những ý kiến đóng góp xây dựng thiết thực. Một số vấn đề mới cần được nghiên cứu, xem xét như cơ chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đối với những đối tượng được quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý nhưng cũng thuộc đối tượng án chỉ định; việc theo dõi, giám sát cá nhân, tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư đã đi vào nề nếp, chặt chẽ, hầu hết các công tác theo Quy chế đều được triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả. Qua công tác phối hợp góp phần thực hiện tốt nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh./.

Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý giữa Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinLễ ký kết Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý giữa Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-12/bttp-2020-lekyketHD-1_Key_18122020154203.jpg
12/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tiến hành lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Sau khi thực hiện các thủ tục thông báo, tiếp nhận hồ sơ và đánh giá hồ sơ theo quy định, kết quả có 03 tổ chức hành nghề luật sư được chọn, gồm: Công ty Luật TNHH một thành viên Chánh Nghĩa, Công ty TNHH một thành viên Tín Luật và Văn phòng Luật sư Phạm Thiên Thư.

bttp-2020-lekyketHD-1.jpg

(Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi Lễ ký kết)

Chiều ngày 10/12/2020, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý giữa Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tham dự Lễ ký kết có bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện 03 tổ chức hành nghề luật sư, cùng đại diện một số Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh.

bttp-2020-lelyketHD-2.jpg


bttp-2020-lelyketHD-3.jpg

(Sở Tư pháp và 03 tổ chức hành nghề luật sư tiến hành ký kết hợp đồng)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Anh Hoa gửi lời chúc mừng đến Công ty Chánh Nghĩa, Công ty Tín Luật và Văn phòng Luật sư Phạm Thiên Thư và đề nghị các tổ chức này cử các luật sư có năng lực, kinh nghiệm tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của việc ký kết Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn luật sư với vai trò là đơn vị phối hợp sẽ tiếp tục triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Giao Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp chặt chẽ với Đoàn Luật sư thực hiện tốt công tác này, trong quá trình phối hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo Sở Tư pháp để xem xét, chỉ đạo.

bttp-2020-lelyketHD-4.jpg

(Ông Phạm Tiến Thiên Thư - Trưởng Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư)

Kết thúc buổi lễ, ông Phạm Tiến Thiên Thư thay mặt cho 03 tổ chức hành nghề luật sư phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư; đồng thời cam kết sẽ tích cực tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý, tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong quá trình hành nghề để góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đội ngũ luật sư./.

Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo kết quả xét chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lýTinThông báo kết quả xét chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-11/thong-bao -2_Key_26112020104650.png
11/26/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tiến hành lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Ngày 08/9/2020, Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 1528/TB-STP về việc lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, kết thúc thời hạn thông báo, Sở Tư pháp nhận được 06 hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp tiến hành chuyển hồ sơ cho Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 19/5/2020; v​ề cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định cụ thể tại Quyết định số 54/QĐ-STP ngày 19/5/2020. Kết quả có 03 tổ chức hành nghề luật sư được chọn, gồm: Công ty Luật TNHH một thành viên Chánh Nghĩa; Công ty TNHH một thành viên Tín Luật; Văn phòng Luật sư Phạm Thiên Thư.

Sở Tư pháp sẽ đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư được chọn tiến hành ký hợp đồng theo quy định (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Đối với những luật sư của tổ chức không được chọn sẽ phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiến hành ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với tư cách cá nhân (nếu tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý)./.

Nội dung chi tiết xem tại TB_2019_STP-BTTP.signed.pdf.


Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo về việc thay đổi thông tin tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bổ trợ tư phápTinThông báo về việc thay đổi thông tin tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-11/bttp-TB 961-2020_Key_24112020093554.jpg
9/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 24/9/2020, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 961/TB-BTTP về việc thay đổi thông tin tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Theo đó, kể từ ngày 18/9/2020 thông tin tài khoản thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp của Cục Bổ trợ tư pháp được thay đổi như sau:

1. Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp

2. Số tài khoản: 3511.0.1118188

3. Mở tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4. Ngân hàng ủy nhiệm thu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Ba Đình./.

Đính kèm Thong bao so 961-TB-BTTP.pdf

bttp-TB961.jpg

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý TinThông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý /bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-09/thong bao_Key_13092020160136.jpeg
9/8/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật thực hiện trợ giúp pháp lý. Ngày 08/9/2020, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1528/TB-STP thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý​. 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm TB_1528_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quyết định số 1360/QĐ-BTP ngày 08/6/2020 của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sưTinQuyết định số 1360/QĐ-BTP ngày 08/6/2020 của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cấp Chứng chỉ cho bà Nguyễn Thị Nga
6/23/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Các thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/6/2020 đến 14/6/2020)TinCác thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/6/2020 đến 14/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/17/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hoạt động Chi nhánh VPLS Phú ThànhVPLS Phú ThànhGiấy ĐKHĐ ngày 01/6/2020
02Chi nhánh Công ty Luật TNHH HT LEGAL VNCông ty Luật TNHH HT LEGAL VNGiấy ĐKHĐ ngày 11/6/2020​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư  đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngBài viếtTổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư  đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-06/DE AN 2020_Key_11062020174431.jpg
6/11/2020 6:00 PMYesĐã ban hành

DE AN 2020 HINH 6.jpg

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH    

Tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cơ cấu hành chính gồm 03 thành phố, 02 thị xã và 04 huyện với 91 xã, phường, thị trấn; dân số khoảng 2,4 triệu người (trong đó có 52% là người các địa phương đến sinh sống, học tập và lao động); toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, có trên 36.379 doanh nghiệp đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 250.280 tỷ đồng; 3.509 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 29,13 tỷ đô la Mỹ; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là: 63,87% - 23,94% - 3,08% - 9,11%; GDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng.

Với đặc thù là một tỉnh công nghiệp, có tốc độ phát triển nhanh về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; bên cạnh đó, cũng phát sinh nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết như: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, vấn đề tranh chấp trong lao động, trong các mối quan hệ dân sự, hành chính… ngày càng nhiều và phức tạp; các tổ chức, cá nhân ngày càng có nhu cầu cao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đòi hỏi các dịch vụ pháp lý phải ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác quản lý nhà nước về luật sư được tăng cường thời gian qua, tạo điều kiện cho hoạt động hành nghề luật sư ngày càng phát triển, phát huy vai trò trong đời sống kinh tế xã hội của địa phương.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện Chiến lược

DE AN 2020 1.jpg

- Ngay sau khi có các kế hoạch triển khai Chiến lược của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến Chiến lược; phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược bằng nhiều hình thức: xây dựng tờ gấp pháp luật, thực hiện các chương trình pháp luật trên báo, đài, thực hiện chương trình ngày pháp luật, văn bản thông tin, phối hợp triển khai… đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước và hành nghề luật sư; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hàng năm cấp phát hơn 20.000 tờ gấp pháp luật tuyên truyền pháp luật về luật sư. Ban hành Kế hoạch số 4775/KH-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xác định tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách tư pháp.

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược: Hàng năm, trong các báo cáo định kỳ, họp theo quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh đều lồng ghép nội dung thực hiện Chiến lược. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư: Nhờ sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư, qua 10 năm thực hiện Chiến lược, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư ngày càng được nâng cao. Trong thời gian qua, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân và phát triển xã hội. Đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định rõ vai trò của mình trong xã hội, vị thế của luật sư ngày càng được nâng cao.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trong Chiến lược

DE AN 2020 3.jpg

2.1. Phát triển số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

- Số lượng luật sư phát triển trong 10 năm qua; sự phân bổ luật sư theo vùng, miền. Đánh giá việc đạt mục tiêu phát triển theo Kế hoạch của Liên đoàn luật sư:

+ Trong 10 năm qua, số lượng luật sư trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh, tăng từ 57 luật sư (năm 2011) lên 163 luật sư (năm 2020), đạt tỷ lệ tăng là 168.3 % so với thời điểm năm 2011.

+ Hiện nay, trên tất cả các địa bàn huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Dương đều có các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư. Trong đó, các luật sư tập trung hành nghề nhiều nhất tại các địa bàn thành phố Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương, tiếp đến là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. Các địa bàn huyện có số lượng luật sư hành nghề ít hơn, khoảng 10 luật sư hoạt động.

Theo chỉ tiêu đặt ra tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015, Đoàn Luật sư phát triển số lượng từ 180 đến hơn 200 luật sư đến năm 2020. Với số lượng luật sư của Đoàn hiện nay là 163 luật sư, 40 luật sư đang tập sự nên có khả năng đạt được chỉ tiêu đề ra.

- Phát triển tổ chức hành nghề luật sư (đánh giá về quy mô, lĩnh vực hoạt động); sự phân bố theo vùng, miền; việc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Trong 10 năm qua, số lượng tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, tăng từ 24 tổ chức (năm 2011) lên 51 tổ chức hành nghề luật sư (năm 2020), trong đó có 32 Văn phòng luật sư; 16 Công ty luật TNHH một thành viên; 02 Công ty luật TNHH; 01 Công ty Luật hợp danh, tăng là 112,5%  so với thời điểm năm 2011. Đa số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ lẻ (mỗi tổ chức hành nghề luật sư chỉ có 01 hoặc 03 luật sư), doanh thu hàng năm ít. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ có 01 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn là Công ty Luật TNHH B.C.M với 26 luật sư, hoạt động đa lĩnh vực nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Các tổ chức hành nghề luật sư được phân bổ chủ yếu trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (17 tổ chức), kế tiếp là địa bàn 02 thành phố Thuận An và Dĩ An. Các tổ chức hành nghề luật sư đa phần chấp hành tốt chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thống kê số lượng tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; số lượng luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế (nếu có): Trên địa bàn tỉnh, có 01 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn là Công ty Luật TNHH B.C.M nhưng hoạt động đa lĩnh vực, chuyên về tư vấn đầu tư, không hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương chưa có luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

2.2. Phát triển chất lượng luật sư

- Chất lượng tập sự hành nghề luật sư (những kết quả nổi bật trong thời gian gần đây).

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn quan tâm, kiểm tra, giám sát quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự tại Đoàn. Đa số những người tập sự hành nghề luật sư đều đáp ứng được yêu cầu của quy định về tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật. Tại các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên Đoàn luật sư Việt Nam tổ chức, người tập sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đều đạt tỷ lệ cao hơn tỷ lệ đạt trung bình trên cả nước, góp phần tạo nguồn để tăng đáng kể số lượng luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương trong 10 năm qua.

- Chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư (số lượng và tỉ lệ luật sư có trình độ cử nhân, qua đào tạo nghề luật sư; việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội; việc tham gia và hoàn thành các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của luật sư).

+ Tất cả các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đều có trình độ cử nhân luật trở lên (đạt tỷ lệ 100%). Đa số đã qua đào tạo nghề luật sư, chỉ một số ít điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán nghỉ việc hoặc nghỉ hưu đảm bảo các điều kiện được miễn đào tạo hành nghề luật sư, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Nhìn chung, đội ngũ luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội trong thời gian qua.

+ Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, cụ thể: Mỗi năm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư. Chuyên đề bồi dưỡng cũng được chú trọng với các nội dung liên quan đến các văn bản pháp luật mới, những văn bản pháp luật phổ biến, quan trọng có liên quan nhiều đến hoạt động hành nghề luật sư. Sau các đợt đào tạo, bồi dưỡng, các luật sư đủ điều kiện đều được cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc.

- Ý thức chấp hành pháp luật của luật sư: Phần lớn các luật sư đều có ý thức chấp hành tốt pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nội quy của Đoàn Luật sư tỉnh. Trong 10 năm qua, chỉ có 01 trường hợp bị xử lý kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn (do không đóng phí luật sư), không có luật sư nào bị xử lý kỷ luật với hình thức khác.

2.3. Hoạt động hành nghề luật sư

- Về hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác: Trong 10 năm qua, tổng số vụ việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác do luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương thực hiện là 14.096 vụ việc. Các luật sư tích cực tham gia các hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đó. Các hoạt động tham gia tố tụng chủ yếu trong lĩnh vực dân sự, trong lĩnh vực hình sự tham gia chủ yếu với tư cách bào chữa chỉ định cho bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc chủ động mời luật sư bào chữa của các bị can, bị cáo, người thân thích của bị can, bị cáo còn hạn chế, do nhận thức pháp luật của chính bị can, bị cáo còn khá hạn chế, một số trường hợp việc tham gia của luật sư vào các giai đoạn tố tụng còn chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện.

- Về hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại: Trong 10 năm qua, hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại của luật sư có sự phát triển rõ rệt. Đa phần các vụ án tranh chấp thương mại đưa ra tòa án, các thương nhân đều mời luật sư đại diện theo ủy quyền cho họ hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ trong quá trình tố tụng. Góp phần rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp giữa các bên cũng như rút ngắn thời gian thực hiện kết quả hòa giải.

- Về hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác: Đây là hoạt động được các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm và tham gia tích cực. Tổng số các vụ việc trợ giúp pháp lý theo Luật Luật sư mà các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã thực hiện là 2.479 vụ việc (tính đến năm 2019). Các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cũng tích cực tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp đánh giá cao.

- Việc luật sư tham gia các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: 100% các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng đều được các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương kịp thời tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo.

- Về sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng: trong 10 năm qua, sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng luôn được quan tâm, chú trọng. Các luật sư được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia tố tụng trong vụ án hình sự chỉ định, vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án kinh doanh thương mại, vụ án lao động, vụ án hành chính. Riêng trong vụ án hình sự do khách hàng mời luật sư thì các luật sư còn chưa được thuận lợi tham gia bào chữa. Cụ thể, đối với những vụ án mà bị can hoặc gia đình bị can nhờ luật sư tham gia bào chữa ngay từ giai đoạn điều tra thì các cơ quan điều tra thường chậm vào sổ đăng ký bào chữa, chậm gửi văn bản thông báo đăng ký người bào chữa cho luật sư, chậm giải quyết hoặc yêu cầu nhiều người bào chữa phải cung cấp nhiều loại giấy tờ, thực hiện nhiều thủ tục rườm rà mới cho người bào chữa được gặp mặt bị can để làm việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền hành nghề của luật sư, chưa đảm bảo quyền bào chữa của bị can trong giai đoạn điều tra, đặc biệt là đối với các bị can bị tạm giam. Từ những hạn chế nêu trên, ngày 27/11/2019, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các Cơ quan tiến hàng tố tụng của tỉnh Bình Dương gồm: Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động số 03/QCPH-CA-VKS-TA & ĐLS trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Đây là bản Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư trong lĩnh vực tố tụng hình sự, đặc biệt là đối với những vụ án do khách hàng mời luật sư.

2.4. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

De an 2020 5.jpg

- Đánh giá về việc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư:

+ Bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề của luật sư: Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn quan tâm bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Luật sư. Trong thời gian 10 năm vừa qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư trong Đoàn. Do vậy, Đoàn đã tạo được niềm tin, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho các luật sư thành viên trong quá trình hành nghề. Ngoài ra, trong các báo cáo 06 tháng, báo cáo năm, Đoàn cũng thường xuyên tập hợp những khó khăn, vướng mắc của các luật sư trong quá trình hành nghề và kịp thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư trong quá trình hành nghề, các ý kiến được các cơ quan có liên quan quan tâm, giải quyết theo quy định.

+ Giám sát tập sự hành nghề luật sư: Ban Chủ nhiệm Đoàn luôn giám sát chặt chẽ quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự hành nghề luật sư, tổ chức nhận tập sự hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn, bảo đảm việc tập sự của người tập sự hành nghề luật sư đúng theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP. Kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư của Đoàn trong 10 năm qua đều cao hơn kết quả đạt trung bình của cả nước. Điều đó chứng tỏ người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đạt chất lượng.

+ Giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; giáo dục chính trị, tư tưởng cho luật sư: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với hình thức triển khai, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ năm 2011 đến năm 2019, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã nhận được 10 trường hợp khiếu nại có nội dung tranh chấp việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý, 01 trường hợp tố cáo liên quan đến luật sư hành nghề trong chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư khác đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo đều được tiếp nhận và giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Hợp tác quốc tế: Ngày 10/3/2016 Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với đại diện Công ty luật Twiceans International của Hà Lan. Nhân dịp này, Công ty luật TNHH B.C.M thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế với Công ty Luật Twiceans International, đánh dấu sự phát triển về lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý quốc tế của các tổ chức hành nghề luật sư trong Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Năm 2016, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đồng chủ trì cùng với Trung tâm giải quyết tranh chấp thương mại Australia (ADRC) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương với chuyên đề "Tiến trình và phương pháp hòa giải thương mại".

- Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là luật sư; việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư:

+ Chi bộ thường xuyên chỉ đạo cấp ủy và các đảng viên tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục động viên quần chúng là luật sư, người tập sự hành nghề luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư và pháp luật của nhà nước trong quá trình hành nghề, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động, giữa chi ủy chi bộ với Ban Chủ nhiệm luôn có sự phối hợp, đoàn kết. Đảng viên luôn thể hiện tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước. Chi bộ xác định rõ quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

+ Tình hình phát triển đảng viên trong Đoàn luật sư: Hiện Đoàn Luật sư có 30 đảng viên, trong đó: có 12 đảng viên thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư và 18 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khác. Nguồn phát triển đảng viên mới: Chi bộ đang hoàn tất thủ tục trình Đảng ủy Khối xem xét 01 hồ sơ, đang trong quá trình xác minh hồ sơ lý lịch của 01 quần chúng ưu tú.

- Việc luật sư tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo (tổng số vụ việc, kết quả tham gia): Thực hiện Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã cử luật sư tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc áp dụng pháp luật phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 19 vụ việc phức tạp; tham gia tiếp, đối thoại với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; tư vấn, góp ý về các chính sách, quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đánh giá về đóng góp của luật sư trong việc tham gia xây dựng chính sách tại địa phương; phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm; tham gia hoạt động chung của Đoàn luật sư, địa phương và hoạt động khác (hoạt động cụ thể): Trong thời gian 10 năm qua, các luật sư thông qua việc tư vấn pháp luật, đại diện tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, cung cấp dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý … đã giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao hiểu biết pháp luật rõ rệt, từ đó họ thực hiện các giao dịch, các quyền và nghĩa vụ của mình đúng quy định của pháp luật, góp phần rất lớn vào việc xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Đoàn Luật sư đều nghiêm túc, kịp thời phân công luật sư tham gia bào chữa chỉ định cho những bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thông qua các hoạt động của mình, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã đóng góp vào ngân sách nhà nước của địa phương với số tiền 3.918.357.466 đồng, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên tham gia tích cực vai trò xã hội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách thông qua các hình thức như tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp, phân công luật sư tham gia tư vấn pháp luật thường xuyên qua các chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương, cử luật sư có kinh nghiệm, có uy tín tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ việc có tính pháp lý phức tạp.

- Sự phối hợp giữa Đoàn luật sư với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan khác: Đoàn Luật sư tỉnh có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng (công an, tòa án, viện kiểm sát), cơ quan quản lý nhà nước về luật sư là Sở Tư pháp.

2.5. Về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

- Các chính sách, giải pháp cụ thể của địa phương về phát triển nghề luật sư:

+ Trên cơ sở quy định pháp luật, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư như: việc tổ chức Đại hội Luật sư các nhiệm kỳ; công khai, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực luật sư như: việc cấp, thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính này.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát các nội quy, quy định, quyết định của Đoàn Luật sư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Xây dựng, thực hiện Quy chế Phối hợp năm 2012 (sửa đổi năm 2017) giữa Sở Tư pháp với Đoàn luật sư tỉnh góp phần thuận lợi trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư. Riêng đối với tỉnh Bình Dương, quy chế phối hợp toàn diện hơn, không chỉ trong công tác hoạt động hành nghề luật sư mà còn trong các công tác tư pháp khác như phổ biến pháp luật, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp ý thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra,...

+ Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng; Tỉnh đã ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Đề án, các công văn chỉ đạo làm cơ sở quản lý nhà nước và định hướng phát triển đội ngũ luật sư ở địa phương như: Ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước và hành nghề luật sư; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Ngoài ra, kịp thời ban hành các quyết định công khai các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho luật sư,... trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn luật sư được công bố công khai, việc xét hồ sơ gia nhập vào Đoàn luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn.

- Hỗ trợ của địa phương đối với tổ chức, hoạt động luật sư (số kinh phí hỗ trợ hàng năm; trụ sở làm việc...).

+ Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương được thành lập năm 1992 với số lượng luật sư ban đầu là 04 luật sư, trải qua hơn 27 năm phát triển, đến nay đã trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp khá lớn mạnh, có chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư tỉnh Bình Dương trong hoạt động hành nghề. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 163 luật sư, 40 luật sư đang tập sự, có 51 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 32 văn phòng luật sư, 19 Công ty luật), 55 chi nhánh, 12 Văn phòng giao dịch, 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân được thành lập và hoạt động tại địa bàn 09/09 huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

+ UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện bố trí trụ sở tại địa chỉ số 1000 đường Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho Đoàn luật sư tỉnh hoạt động được thuận lợi, đồng thời, đã quan tâm cung cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí cho Đoàn. 

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Đoàn luật sư qua các nhiệm kỳ: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh, nhất là nhân sự chủ chốt. Các Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn luật sư tỉnh luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp, được tổ chức đúng quy định và thành công tốt đẹp. Ngày 21/6/2019, Đại hội toàn thể Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) đã tổ chức thành công, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đã được Đại hội bầu theo đúng hướng dẫn, điều lệ quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư (nêu rõ số cuộc thanh tra, kiểm tra; hành vi vi phạm phổ biến; hình thức xử lý): Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư và có biện pháp chấn chỉnh, hướng dẫn giải quyết, khắc phục các sai sót theo quy định của pháp luật. Kế hoạch thanh tra hàng năm, đều tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư. Từ năm 2011 đến năm 2019, đã tiến hành 09 cuộc thanh tra đối với 36 tổ chức và 18 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính là 04 tổ chức hành nghề luật sư. Các nội dung vi phạm chủ yếu về: hành nghề luật sư khi không có chứng chỉ hành nghề luật sư, không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công bố nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời gian quy định.

- Việc cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có): việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện đúng quy định tại Điều 35, Điều 36 của Luật Luật sư. Không có các trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động theo điểm b Khoản 1 Điều 47 Luật Luật sư, các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đều thuộc trường hợp tự chấm dứt hoạt động.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển số lượng, chất lượng luật sư.

+ Về số lượng: Số lượng đội ngũ luật sư của tỉnh cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược (từ 180 đến 200 luật sư trong năm 2020). Tuy nhiên, so với tiềm năng hiện có, số lượng luật sư của Đoàn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nên chưa đạt được số lượng so với tiềm năng. trong đó có yếu tố khách quan như: Do vị trí địa lý của tỉnh Bình Dương nằm sát Thành phố Hồ Chí Minh nên nhiều người tập sự hành nghề luật sư sau khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, họ không gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương để hành nghề mà làm thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh – Nơi có thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý và cơ hội hành nghề luật sư thuận lợi hơn, phí gia nhập đoàn, phí thành viên thấp hơn, quyền lợi thành viên được hưởng nhiều hơn, ít thực hiện nghĩa vụ bào chữa chỉ định hơn. Đây là trở ngại cho Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương phát triển số lượng từ nguồn người tập sự hành nghề luật sư trong thời gian qua trong khi đó Nội quy của Đoàn không thể đưa ra những quy định giữ chân họ sau khi họ kiểm tra tập sự hành nghề luật sư đạt yêu cầu.

+ Về chất lượng: Chất lượng đội ngũ luật sư dù đang từng bước được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận luật sư hạn chế về kỹ năng trong tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật, luật sư có khả năng làm việc trong môi trường pháp lý quốc tế còn hạn chế; chưa có nhiều luật sư hoạt động chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế, chứng khoán, tài chính ngân hàng, sở hữu trí tuệ,...

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển tổ chức hành nghề luật sư: Đa số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ lẻ (mỗi tổ chức hành nghề luật sư chỉ có 01 hoặc 03 luật sư), doanh thu hàng năm ít. Do đó, các tổ chức hành nghề luật sư thành lập nhiều nhưng sau một thời gian có xu hướng tự chấm dứt hoạt động do hoạt động không hiệu quả.

- Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư:

+ Khó khăn về kinh phí hoạt động: Đoàn Luật sư chưa có kinh phí hỗ trợ từ địa phương. Nguồn kinh phí chính để hoạt động của Đoàn hiện nay chủ yếu là thu phí thành viên của các luật sư đóng góp. Mỗi tháng một luật sư đóng góp theo quy định là 200.000đồng/tháng (hai trăm ngàn đồng trên tháng). Đoàn phải trích ra 20% để nộp về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Số tiền Đoàn thu được còn lại của mỗi luật sư chỉ là 160.000đồng/tháng x 163 = 26.080.000đồng/tháng (hai mươi sáu triệu không trăm tám mươi ngàn đồng trên tháng), không đủ trang trải các khoản chi cho hoạt động của Đoàn Luật sư. Đoàn Luật sư phải vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, văn phòng công chứng, các luật sư thành viên để bù vào các khoản thiếu hụt này.

+ Khó khăn trong nhiệm vụ giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư khác hoạt động trong tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương: theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật Luật sư thì Đoàn Luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn giám sát các đối tượng này trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư. Tuy nhiên, Thông tư 17/2011/TT-BTP lại quy định các Tổ chức hành nghề luật sư không có nghĩa vụ gửi báo cáo đến Đoàn Luật sư nơi có Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động. Do vậy, thực tế Đoàn Luật sư không thể giám sát hoạt động của những đối tượng nêu trên.

+ Khó khăn trong việc phân công bào chữa chỉ định đối với luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhưng làm việc trong Tổ chức hành nghề luật sư mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư đó thuộc Đoàn Luật sư khác hoặc luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhưng làm việc trong Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư khác đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư: 

+ Một số tổ chức hành nghề luật sư chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động hành nghề, như: không ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý đúng quy định; chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; việc kê khai, đăng ký, nộp thuế; thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động cho Sở Tư pháp không đúng thời gian quy định.

+ Các trường hợp lợi dụng một số quy định của pháp luật để hành nghề luật sư trái pháp luật ngày càng gia tăng, tuy nhiên việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn do một số quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ, cụ thể như:

Trường hợp một số cá nhân, tổ chức không phải là luật sư nhưng hành nghề luật sư thông qua việc lợi dụng một số quy định của pháp luật về ủy quyền trong Bộ Luật dân sự để ký hợp đồng ủy quyền, hợp đồng dịch vụ với người dân để tham gia tố tụng; Lợi dụng các quy định của Luật Doanh nghiệp, cố tình đặt tên, để bảng tên tại trụ sở công ty gây nhầm lẫn cho người dân về việc họ có chức năng tư vấn pháp luật như các tổ chức hành nghề Luật sư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của các tổ chức hành nghề luật sư.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Nguyên nhân khách quan.

+ Do vị trí địa lý của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nằm sát Đoàn Luật sư lớn nhất nước với sức thu hút mạnh nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong việc phát triển số lượng luật sư.

+ Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 bổ sung điều 92A: Điều khoản chuyển tiếp vào Luật Luật sư, theo đó: trong thời hạn một năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư khác với Đoàn Luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư mà mình thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc cơ quan, tổ chức mà mình ký kết hợp đồng lao động phải chuyển về gia nhập Đoàn Luật sư theo quy định tại Điều 20 của Luật luật sư.

+ Do quy định của Liên đoàn Luật sư về nghĩa vụ đóng phí thành viên còn chưa phù hợp với thực tiễn nên ảnh hưởng đến tài chính của Đoàn Luật sư, từ đó ảnh đến việc cân đối nguồn tài chính nhằm triển khai các kế hoạch hoạt động của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư.

+ Một số quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về luật sư như: quy định về chế độ báo cáo, xử lý vi phạm hành chính, quy định về ủy quyền trong Bộ Luật Dân sự.

- Nguyên nhân chủ quan.

+ Còn có trường hợp người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn chưa thật sự nghiêm túc trong tập sự và hướng dẫn tập sự hành nghề, nên một số luật sư khi có chứng chỉ hành nghề luật sư thiếu tự tin, xử lý vấn đề còn lúng túng.

+ Chất lượng một số luật sư còn hạn chế là do chưa tích cực chủ động nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng.

3. Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược

Để duy trì, phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động luật sư; khen thưởng kịp thời cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thành tích, công sức đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp phát triển nghề luật sư trong thời gian tới.

Xây dựng Đề án, Chiến lược phát triển nghề luật sư trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn khách quan, trong đó đảm bảo giao cho các địa phương cơ chế đặc thù, linh hoạt để phù hợp với thực tiễn tại địa phương, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nghề luật sư phát triển.

2. Đề xuất với Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư

Xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật chưa phù hợp, còn thiếu; điều chỉnh các quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ.

3. Đề xuất Chính phủ ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược: Tiếp tục phát triển nghề luật sư, nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

4. Đề xuất đối với bộ, ngành liên quan:

+ Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho các luật sư, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cho các luật sư những kiến thức và kỹ năng hành nghề luật trong môi trường pháp lý quốc tế.

+ Các bộ, ngành cần tiếp tục có sự quan tâm, nâng cao nhận thức và có sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề luật sư phát triển.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình DươngBài viếtKết quả thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

DDE AN 123 HINH 3.jpg 


I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đánh giá chung

- Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 123 tại địa phương: Nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế như: Ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế" từ năm 2010 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước và hành nghề luật sư; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hàng năm cấp phát hơn 20.000 tờ gấp pháp luật tuyên truyền pháp luật về luật sư. Ban hành Kế hoạch số 4775/KH-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xác định tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách tư pháp.

- Tình hình phổ biến, tuyên truyền Đề án 123; Ngay sau khi có các kế hoạch triển khai Đề án 123 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến Đề án 123; phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 123 bằng nhiều hình thức: xây dựng tờ gấp pháp luật, thực hiện các chương trình pháp luật trên báo, đài, thực hiện chương trình ngày pháp luật, văn bản thông tin, phối hợp triển khai… đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế tại tỉnh Bình Dương: Nhờ sự quan tâm của Tỉnh Ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 123, qua 10 năm thực hiện, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư ngày càng được nâng cao. Trong thời gian qua, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân và phát triển xã hội. Đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định rõ vai trò của mình trong xã hội, vị thế của luật sư ngày càng được nâng cao.

2. Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động luật sư phục vụ hội nhập quốc tế

2.1. Về đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế

- Đánh giá về sự phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế tại địa phương.

+ Trong 10 năm qua, số lượng luật sư trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh, tăng từ 57 luật sư (năm 2011) lên 163 luật sư (năm 2020), đạt tỷ lệ tăng là 168.3 % so với thời điểm năm 2011.

+ Tất cả các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đều có trình độ cử nhân luật trở lên (đạt tỷ lệ 100%). Đa số đã qua đào tạo nghề luật sư, chỉ một số ít điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán nghỉ việc hoặc nghỉ hưu đảm bảo các điều kiện được miễn đào tạo hành nghề luật sư, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Nhìn chung, đội ngũ luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội trong thời gian qua.

+ Theo chỉ tiêu đặt ra tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015, đến năm 2020 phấn đấu phát triển từ 04 đến 08 luật sư có khả năng tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương có 7 luật sư có khả năng làm việc trực tiếp với người nước ngoài để tư vấn pháp luật Việt Nam cho họ trực tiếp bằng tiếng Anh. Hầu hết các luật sư của Đoàn không thể tham gia đại diện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại mang tính chất quốc tế và tham gia giải quyết những tranh chấp thương mại mang tính chất quốc tế bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nguyên nhân: do số lượng luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương ít, đa phần là luật sư đã cao tuổi và luật sư trẻ mới vào nghề. Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng quốc tế về việc đại diện cho họ trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại mang tính chất quốc tế và tham gia giải quyết những tranh chấp thương mại quốc tế bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hầu như các luật sư tại tỉnh Bình Dương ít có cơ hội được khách hàng lựa chọn.

- Đánh giá về đóng góp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đối với công cuộc hội nhập quốc tế tại địa phương (tham mưu, tư vấn cho các cấp lãnh đạo về những vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế; tham gia hỗ trợ giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế; tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp tại địa phương về hội nhập quốc tế...):

Đội ngũ luật sư ở Bình Dương hiện nay chưa tham gia vào các vụ việc đầu tư, tranh chấp quốc tế. Tuy nhiên, từ năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo nội dung Quyết định này, bước đầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã cử luật sư tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc áp dụng pháp luật phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 19 vụ việc phức tạp, kéo dài. Ngoài ra, các luật sư của đoàn cũng tham gia các buổi họp với các sở, ngành nhằm tư vấn, đối thoại với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; tư vấn, góp ý về các chính sách, quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong quá trình hoạch định, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá, rà soát các quy định, chính sách. Đây xem như là bước đầu trong việc tăng cường sự đóng góp của luật sư đối với các công việc của địa phương, trong đó hướng tới những vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế; tham gia hỗ trợ giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

Về việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm và hoạt động khác: trong thời gian 10 năm qua, các luật sư thông qua việc tư vấn pháp luật, đại diện tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, cung cấp dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý … đã giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao hiểu biết pháp luật rõ rệt, từ đó họ thực hiện các giao dịch, các quyền và nghĩa vụ của mình đúng quy định của pháp luật, góp phần vào việc xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Đoàn Luật sư đã nghiêm túc, kịp thời phân công luật sư tham gia bào chữa chỉ định cho những bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần rất lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thông qua các hoạt động của mình, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã đóng góp vào ngân sách nhà nước của địa phương với số tiền 3.918.357.466 đồng, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2.2. Số lượng vụ việc liên quan đến hội nhập quốc tế luật sư đã tham gia

Đánh giá sự gia tăng số lượng vụ việc liên quan đến hội nhập quốc tế có sự tham gia của luật sư từ năm 2010 trở lại đây (có số liệu cụ thể):

- Các vụ việc liên quan đến hội nhập quốc tế có sự tham gia của luật sư tại Bình Dương chủ yếu liên quan đến hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại: trong 10 năm qua, hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại của luật sư có sự phát triển rõ rệt. Đa phần các vụ án tranh chấp thương mại đưa ra tòa án, các thương nhân đều mời luật sư đại diện theo ủy quyền cho họ hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ trong quá trình tố tụng. Qua việc tham gia các vụ án, nhiều luật sư đã giúp được các thương nhân hòa giải được các vụ tranh chấp thương mại, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp giữa các bên cũng như rút ngắn thời gian thực hiện kết quả hòa giải. Do vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của các thương nhân được bảo vệ đúng theo quy định của pháp luật, đem lại niềm tin và sự hài lòng cho các thương nhân.

- Tuy nhiên, yếu tố hội nhập quốc tế chỉ mang tính gián tiếp như đối tượng là các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Bình Dương, còn các vụ việc liên quan đến pháp luật nước ngoài có sự tham gia của đội ngũ luật sư tỉnh Bình Dương thì chưa phát sinh.

- Do các tổ chức hành nghề luật sư chưa có thống kê riêng về số vụ việc liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế mà các luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế đã thực hiện nên chưa thể thống kê số liệu cụ thể nêu trên. Tuy nhiên, qua báo cáo của Đoàn Luật sư xác định số lượng các vụ việc liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế mà luật sư của Đoàn tham gia chưa nhiều, tổng cộng từ năm 2010 đến nay khoảng 300 vụ việc và có xu hướng tăng dần trong những năm gần đây (mỗi năm khoảng 30 đến 35 vụ việc), chủ yếu là thực hiện các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, tham gia tố tụng tại Tòa án trong các vụ án lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.

2.3. Về tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế

- Việc phát triển về số lượng và chất lượng của các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế tại địa phương (về số lượng, tổ chức, hoạt động, trụ sở, cơ sở vật chất).

+ Về số lượng tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế: Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương chỉ có một tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn là Công ty Luật TNHH B.C.M hoạt động đa lĩnh vực, chuyên về tư vấn đầu tư, nhưng chưa hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

+ Các tổ chức hành nghề luật sư cũng tham gia một số hoạt động hợp tác quốc tế như: Ngày 10/3/2016 Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với đại diện Công ty luật Twiceans International của Hà Lan. Nhân dịp này, Công ty luật TNHH B.C.M thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế với Công ty Luật Twiceans International, đánh dấu sự phát triển về lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý quốc tế của các tổ chức hành nghề luật sư trong Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Năm 2016, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đồng chủ trì cùng với Trung tâm giải quyết tranh chấp thương mại Australia (ADRC) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương với chuyên đề "Tiến trình và phương pháp hòa giải thương mại".

DE AN 123 HINH 3.jpg

- Về mối quan hệ giữa tổ chức hành nghề luật sư với Đoàn luật sư và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

+ Mối quan hệ giữa tổ chức hành nghề luật sư với Đoàn luật sư Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn quan tâm bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Luật sư. Trong thời gian 10 năm vừa qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư trong Đoàn. Do vậy, Đoàn đã tạo được niềm tin, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho các luật sư thành viên trong quá trình hành nghề. Ngoài ra, trong các báo cáo 06 tháng, báo cáo năm, Đoàn cũng thường xuyên tập hợp những khó khăn, vướng mắc của các luật sư trong quá trình hành nghề và kịp thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư trong quá trình hành nghề, các ý kiến được các cơ quan có liên quan quan tâm, giải quyết theo quy định.

+ Mối quan hệ Đoàn luật sư và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương:

vananh3.jpg

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp – cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư có mối liên hệ chặt chẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát các nội quy, quy định, quyết định của Đoàn Luật sư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Xây dựng, thực hiện Quy chế Phối hợp năm 2012 (sửa đổi năm 2017) giữa Sở Tư pháp với Đoàn luật sư tỉnh góp phần thuận lợi trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư. Riêng đối với tỉnh Bình Dương, quy chế phối hợp toàn diện hơn, không chỉ trong công tác hoạt động hành nghề luật sư mà còn trong các công tác tư pháp khác như phổ biến pháp luật, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp ý thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra...

+ Về sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng: trong 10 năm qua, sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng luôn được quan tâm, chú trọng. Các luật sư được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia tố tụng trong vụ án hình sự chỉ định, vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án kinh doanh thương mại, vụ án lao động, vụ án hành chính. Riêng trong vụ án hình sự do khách hàng mời luật sư thì các luật sư còn chưa được thuận lợi tham gia bào chữa. Cụ thể, đối với những vụ án mà bị can hoặc gia đình bị can nhờ luật sư tham gia bào chữa ngay từ giai đoạn điều tra thì các cơ quan điều tra thường chậm vào sổ đăng ký bào chữa, chậm gửi văn bản thông báo đăng ký người bào chữa cho luật sư, chậm giải quyết hoặc yêu cầu nhiều người bào chữa phải cung cấp nhiều loại giấy tờ, thực hiện nhiều thủ tục rườm rà mới cho người bào chữa được gặp mặt bị can để làm việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền hành nghề của luật sư, chưa đảm bảo quyền bào chữa của bị can trong giai đoạn điều tra, đặc biệt là đối với các bị can bị tạm giam. Từ những hạn chế nêu trên, ngày 27/11/2019, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các Cơ quan tiến hàng tố tụng của tỉnh Bình Dương gồm: Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động số 03/QCPH-CA-VKS-TA & ĐLS trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Đây là bản Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư trong lĩnh vực tố tụng hình sự, đặc biệt là đối với những vụ án do khách hàng mời luật sư.

2.4. Đánh giá về sự phù hợp của pháp luật hiện hành liên quan đến luật sư hội nhập quốc tế

Chính sách pháp luật hiện hành đã cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, tuy nhiên vẫn chưa có quy định đặc thù riêng cho việc phát triển đội ngũ luật sư hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể như:

- Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của luật sư hội nhập kinh tế quốc tế, quy định về cách thức, quy trình tổ chức lựa chọn, đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước đối với đội ngũ luật sư hội nhập kinh tế quốc tế, chưa quy định về việc công nhận danh hiệu luật sư hội nhập kinh tế quốc tế

- Đánh giá sự phù hợp của các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến luật sư, nhất là các quy định tạo môi trường pháp lý cho việc phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế; đánh giá việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về luật sư, đặc biệt là luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.

2.5. Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế tại địa phương

- Các điều kiện đảm bảo thực hiện Đề án (nguồn tài chính, nhân lực, tổ chức bộ máy).

+ Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương được thành lập năm 1992 với số lượng luật sư ban đầu là 04 luật sư, trải qua hơn 27 năm phát triển, đến nay đã trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp khá lớn mạnh, có chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư tỉnh Bình Dương trong hoạt động hành nghề. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 163 luật sư, 40 luật sư đang tập sự, có 51 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 32 văn phòng luật sư, 19 Công ty luật), 55 chi nhánh, 12 Văn phòng giao dịch, 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân được thành lập và hoạt động tại địa bàn 09/09 huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

+ UBND tỉnh đã bố trí trụ sở tại địa chỉ số 1000 đường Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho Đoàn luật sư tỉnh hoạt động được thuận lợi, đồng thời, đã quan tâm cung cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí cho Đoàn. 

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Đoàn luật sư qua các nhiệm kỳ: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh, nhất là nhân sự chủ chốt. Các Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn luật sư tỉnh luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp, được tổ chức đúng quy định và thành công tốt đẹp. Ngày 21/6/2019, Đại hội toàn thể Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) đã tổ chức thành công, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đã được Đại hội bầu theo đúng hướng dẫn, điều lệ quy định.

- Vai trò cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong việc hỗ trợ, thúc đẩy việc hình thành và phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế.

+ Trên cơ sở quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư như: việc tổ chức Đại hội Luật sư các nhiệm kỳ; công khai, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực luật sư như: việc cấp, thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính này.

+ Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng; Tỉnh đã ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Đề án, các công văn chỉ đạo làm cơ sở quản lý nhà nước và định hướng phát triển đội ngũ luật sư ở địa phương như: Ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế" từ năm 2010 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Xây dựng Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó đã lựa chọn các luật sư giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ tham gia Tổ Công tác liên ngành để tư vấn, phối hợp trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

+ Ngoài ra, kịp thời ban hành các quyết định công khai các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho luật sư liên quan đến tổ chức, chi nhánh, luật sư nước ngoài.

- Đánh giá sự phối kết hợp giữa Sở Tư pháp, Đoàn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trong việc thu hút, thúc đẩy và hỗ trợ việc phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế tại địa phương.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát các nội quy, quy định, quyết định của Đoàn Luật sư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng cho các luật sư tham gia.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại điểm 1.9 mục III của Quyết định số 123/QĐ-TTg, tập trung vào 02 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Xây dựng và thực hiện các phương án thu hút và sử dụng có hiệu quả đội ngũ luật sư đáp ứng tiêu chí hội nhập quốc tế theo giải pháp quy định tại điểm 3.2 mục II Điều 1 của Quyết định số 123/QĐ-TTg.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã xây dựng Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế" từ năm 2010 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó có các phương án thu hút như sau:

+ Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Khuyến khích luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức nghề nghiệp và lý luận chính trị do Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Khuyến khích các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhà nước tự nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành luật, tiếng Anh thương mại để đội ngũ luật sư Bình Dương có đủ khả năng tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh nước ngoài của tỉnh hoặc tham gia tư vấn, tranh tụng những vụ việc có yếu tố nước ngoài mà không cần có phiên dịch.

+ Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư: Tạo điều kiện thuận lợi, có chế độ thu hút công dân Việt Nam có Chứng chỉ hành nghề luật sư của nước ngoài; các luật sư giỏi, có kinh nghiệm nghề nghiệp về công tác tại Bình Dương;

- Ban hành Quyết định 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức tại địa phương tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là trong các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, dự án của Chính phủ.

+Tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển: Tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện tư vấn các dự án đầu tư, kinh doanh thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài; tham gia tranh tụng, tư vấn, giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, dự án của Chính phủ.

+ Thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Việc triển khai, thực hiện Đề án 123 trên thực tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc mà nguyên nhân chính nằm ở việc chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện, cụ thể:

- Hiện nay, Quyết định số 123/QĐ-TTg chưa có các văn bản hướng dẫn thi hành một cách cụ thể, chưa có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để xác định luật sư như thế nào là đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy việc xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều khó khăn và chưa thống nhất trên thực tế.

- Chưa có các hướng dẫn, quy trình rõ ràng, cụ thể và thẩm quyền lựa chọn, công nhận luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Khuyến khích Đoàn Luật sư tỉnh đẩy mạnh việc thành lập các Câu lạc bộ sinh hoạt ngoại ngữ, trao đổi kỹ năng hành nghề luật sư giữa các luật sư thành viên; tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm với các Đoàn Luật sư có đội ngũ luật sư hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kiến nghị Bộ Tư pháp xây dựng đầy đủ các cơ sở pháp lý về điều kiện, tiêu chuẩn của luật sư, tổ chức hành nghề hội nhập kinh tế quốc tế, cách thức, thẩm quyền lựa chọn và công bố đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho các luật sư, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cho các luật sư những kiến thức và kỹ năng hành nghề luật trong môi trường pháp lý quốc tế.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chuyển Bộ Tư pháp xem xét, tổng hợp./.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Các thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết  (Từ ngày 01/5/2020 đến 30/5/2020)Các thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết  (Từ ngày 01/5/2020 đến 30/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ông Trần Quốc VươngÔng Trần Quốc VươngCCHNLS ngày 07/5/2020​
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quyết định số 1012/QĐ-BTP ngày 07/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sưTinQuyết định số 1012/QĐ-BTP ngày 07/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho ông Trần Quốc Vương
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Các thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết  (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)TinCác thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết  (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/1/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

STT

Thủ tục hành chính có yêu cầu

Cá nhân/tổ chức yêu cầu

Ngày có kết quả

01

Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Luật HD Đại An Phát

Công ty Luật HD Đại An Phát

Giấy ĐKHĐ ngày 27/4/2020

02

Đăng ký hoạt động với tư cách cá nhân cho ông Hoàng Thái Trọng

ông Hoàng Thái Trọng

Giấy ĐKHĐ ngày 27/4/2020

03

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật BIGBOSS LAW

Ông Mai Tiến Luật

Giấy ĐKHĐ ngày 27/4/2020

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Các thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết  (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)TinCác thủ tục hành chính về luật sư đã có kết quả giải quyết  (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/1/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Luật HD Đại An PhátCông ty Luật HD Đại An PhátGiấy ĐKHĐ ngày 27/4/2020
02Đăng ký hoạt động với tư cách cá nhân cho ông Hoàng Thái Trọngông Hoàng Thái TrọngGiấy ĐKHĐ ngày 27/4/2020
03Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật BIGBOSS LAWÔng Mai Tiến LuậtGiấy ĐKHĐ ngày 27/4/2020
04Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ông Đinh Duy BằngÔng Đinh Duy BằngCCHNLS ngày 09/4/2020
05Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ông Bùi Hồng NhânÔng Bùi Hồng NhânCCHNLS ngày 09/4/2020
06Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư ông Đậu Đức NinhÔng Đậu Đức NinhCCHNLS ngày 09/4/2020​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương TinTình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 51 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 32 văn phòng luật sư, 19 Công ty luật), 55 chi nhánh, 12 Văn phòng giao dịch, 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 163 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên Đoàn Luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 40 người tập sự hành nghề luật sư.

So với 6 tháng đầu năm 2019, tăng 06 tổ chức hành nghề luật sư, 11 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, 01 văn phòng giao dịch, 13 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh và 03 người tập sự hành nghề luật sư.

Về kết quả hoạt động, đội ngũ luật sư đã thực hiện 877 vụ, việc, so với 6 tháng đầu năm 2019 giảm 113 vụ, việc, trong đó: tham gia tố tụng là 288 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 13 vụ việc, tư vấn pháp luật là 295 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 109 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 172 vụ việc. Tổng doanh thu: 5.976.955.946, tăng 74.392.932 đồng so với 6 tháng đầu năm 2019. Tổng số thuế đã nộp cho Nhà nước: 454.202.828 đồng, giảm 157.814.840 đồng so với 6 tháng đầu năm 2019.

Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...Đặc biệt luật sư đã thể hiện tích cực vai trò xã hội thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, nhiều luật sư trong Ban Chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng trong đời sống thực tiễn; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều dự án Luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Thực hiện các quy định mới tại Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/10/2019 đến 31/3/2020, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 27 thủ tục hành chính.

Về công tác phối hợp theo Quy chế Phối hợp số 879A ngày 06/7/2017 trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương giữa Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh: Nhìn chung công tác phối hợp thuận lợi, ngày càng có sự nhịp nhàng hơn giữa hai bên. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh duy trì họp giao ban theo quy chế vào quý II và quý IV hàng năm.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư, không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật về luật sư và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2020, quý IV sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với trong năm 2020 sẽ thanh tra 10 tổ chức và chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (theo Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 12/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020).

Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và các Phòng Tư pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư như giả mạo luật sư, hoạt động như tổ chức hành nghề luật sư nhưng không đủ điều kiện theo Công văn số 508/STP-BTTP ngày 20/4/2018 về việc cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư. Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhận được 01 phản ánh về luật sư, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền pháp luật: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp phối hợp với Báo Bình Dương xây dựng trang thông tin pháp luật và trả lời bạn đọc hằng tuần các nội dung về pháp luật, trong đó có nội dung về luật sư; xây dựng 20.000 tờ gấp pháp luật về luật sư, tuyên truyền rộng rãi đến người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật, thông tin về luật sư lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Công tác trợ giúp pháp lý: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã xây dựng Quyết định về việc quy định cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh thành lập Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức  ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

Về công tác góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về luật sư: Trong 6 tháng đầu năm 2020, góp ý 01 văn quy phạm pháp luật của Trung ương, 02 văn bản chỉ đạo, điều hành về luật sư của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đang tổng hợp, tham mưu xây dựng 02 báo cáo tổng kết Đề án, Chiến lược về luật sư theo yêu cầu. Cập nhật thường xuyên, đăng tải công khai Danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đa số các tổ chức hành nghề Luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

III. CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

- Việc phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn Luật sư được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn Luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn Luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn đã giải quyết gia nhập mới 04 luật sư. Đến nay, tổng số luật sư thành viên của Đoàn là 163 luật sư.

- Về tập sự hành nghề luật sư: Đã giải quyết đăng ký tập sự mới đối với 13 người tập sự, tổng số luật sư tập sự tại Đoàn là 40 người, số người chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là 06 người.

- Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, Đoàn đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho toàn bộ các luật sư của Đoàn, cụ thể: Ngày 09/01/2020, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc Đợt 2 năm 2019 cho toàn bộ các luật sư của Đoàn với chuyên đề: "Tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động hành nghề luật sư". Kết quả đã cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc cho 123 luật sư đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

- Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên làm tốt các vai trò xã hội. Đoàn đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách thông qua các hình thức như tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp, phân công luật sư tham gia tư vấn pháp luật thường xuyên qua các chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương.

- Về Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luật sư: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với hình thức triển khai, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư và công tác xây dựng Đảng: Số lượng Đảng viên của Đoàn Luật sư là 34 người, trong đó có 13 đảng viên thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư và 11 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khác. Nguồn phát triển đảng viên mới: Chi bộ đang trong quá trình xác minh hồ sơ lý lịch của 02 đối tượng. Chi bộ xác định rõ quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

IV. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh cũng có những hạn chế và tồn tại như:

- Số lượng và chất lượng của luật sư trong Đoàn tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các luật sư đa phần yếu về ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, làm việc trực tiếp với khách hàng là người nước ngoài còn hạn chế. Các luật sư đa phần hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, hoạt động riêng lẻ, độc lập, chưa liên kết với nhau để thành lập, tổ chức, hoạt động trong những tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn. Đây là những trở ngại cho quá trình phát triển luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

- Một số luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư không chấp hành nghiêm quy định về báo cáo, ảnh hưởng đến số liệu, tiến độ tổng hợp báo cáo chung.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển, kiến nghị:

- Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức các hội thảo, lớp bồi dưỡng, đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bộ Tư pháp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về luật sư, tạo thuận lợi cho việc tra cứu các thông tin về luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên phạm vi cả nước, đặc biệt là tra cứu tên gọi của tổ chức hành nghề luật sư, tránh trường hợp tên trùng, tên gây nhầm lẫn theo quy định của Luật Luật sư và Luật Doanh nghiệp.

BC 6 THANG VE LUAT SU 1.jpgBC 6 THANG VE LUAT SU 2.jpg

BC 6 THANG VE LUAT SU 3.jpgBC 6 THANG VE LUAT SU 4.jpg

BC 6 THANG VE LUAT SU 5.jpg

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến tháng 20/4/2020)TinDanh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến tháng 20/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quyết định số 808/QĐ-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư TinQuyết định số 808/QĐ-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho các cá nhân bao gồm: ông Đậu Đức Ninh, ông Đinh Duy Bằng, ông Bùi Hồng Nhân.
4/9/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio