Giao dịch đảm bảo
Thứ 4, Ngày 23/03/2022, 17:00
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bình Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

1. Tình hình tổ chức và hoạt động

a) Về tổ chức

Hệ thống các cơ quan thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 09 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đội ngũ thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm có 42 người, trong đó:

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh: 05 người (03 người có trình độ chuyên môn Đại học, 02 người có trình độ chuyên môn sau Đại học);

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 37 cán bộ (01 người có trình độ chuyên môn Trung cấp, 34 người có trình độ chuyên môn Đại học, 02 người có trình độ chuyên môn sau Đại học).

b) Về kết quả hoạt động

Trong năm 2021, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh đã giải quyết 81.099 hồ sơ, trong đó: Đăng ký biện pháp bảo đảm: 43.782 hồ sơ, Đăng ký thay đổi: 971 hồ sơ, Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 20 hồ sơ; Xóa đăng ký: 36.263 hồ sơ; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở: 63 hồ sơ. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm: 479 hồ sơ. Số lượng hồ sơ yêu cầu đăng ký được miễn phí đăng ký: 1.006 hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Giáo

2. Tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Báo Bình Dương,… thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm thông qua các hình thức như đăng tải các tin, bài viết giới thiệu quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống loa, đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; lồng ghép việc phổ biến quy định pháp luật qua công tác trợ giúp pháp lý; sinh hoạt "Ngày pháp luật", …

- Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm

+ Thực hiện Công văn số 325/BTP-ĐKGDBĐ ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 12/5/2021 về việc rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.

+ Thực hiện Công văn số 3572/BTP-ĐKGDBĐ ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5866/UBND-NC ngày 17/11/2021 về việc góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính

Hiện nay, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Các thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm được đăng tải trên Trang thông tin hành chính công tỉnh Bình Dương, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm

Theo Chương trình công tác tư pháp chủ yếu năm 2021 của Sở Tư pháp, dự kiến Quý III, Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về đăng ký biện pháp bảo đảm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa tổ chức thực hiện được.

- Công tác thống kê, báo cáo

Công tác thống kê kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo thời hạn báo cáo./.

Lượt người xem:  Views:   1183
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio