Đấu giá
Thứ 6, Ngày 09/02/2018, 16:00
Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2018 | Phòng Bổ trợ Tư pháp
Năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Về tổ chức đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên

Tính đến ngày 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 15 tổ chức đấu giá tài sản và 06 chi nhánh của tổ chức đấu giá tài sản, trong đó gồm:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- 14 doanh nghiệp đấu giá tài sản;

Hiện nay, đội ngũ đấu giá viên làm việc tại các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh là 34 đấu giá viên, trong đó:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có 03 đấu giá viên.

-  Các doanh nghiệp đấu giá tài sản và chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản có 31 đấu giá viên.

2. Về kết quả hoạt động

- Số cuộc đấu giá đã thực hiện: 420 cuộc;

- Số cuộc đấu giá thành: 413 cuộc;

- Giá khởi điểm: 868.512.074.845 đồng;

- Giá bán: 941.381.635.953 đồng;

- Chênh lệch: 72.869.561.108 đồng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Việc tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản, chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở Kế hoạch số 2128/KH-UBND, 7/9 huyện, thị và thành phố của tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương.

Ngày 20/6/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành; Đoàn luật sư tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; một số cơ quan trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức bán đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản thông qua tham gia chương trình "Pháp luật và cuộc sống".  

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở; phát hành 20.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản với các hình thức nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đấu giá tài sản trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.

2. Việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thực hiện Công văn số 587/BTTP-ĐGTS ngày 06/7/2017 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1084/STP-BTTP ngày 10/8/2017 hướng dẫn các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản về chuyển đổi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 và việc cấp Thẻ đấu giá viên. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh thành lập trước ngày 01/7/2017, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản nhằm đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hoạt động đúng thời hạn quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 04 Thẻ đấu giá viên (trong đó có 01 doanh nghiệp thành lập mới và 01 doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động).

3. Công tác kiểm tra, thanh tragiải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản

- Về kiểm tra, thanh tra

Công tác kiểm tra, thanh tra về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương cũng được Sở Tư pháp tiến hành thực hiện theo quy định. Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 12/12/2016, Sở Tư pháp tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 01 tổ chức đấu giá. Qua đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình hoạt động của tổ chức đấu giá.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Năm 2017, Sở Tư pháp tiếp nhận 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tư pháp và 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tư pháp. Các trường hợp này đều đã được giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.​

Lượt người xem:  Views:   576
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio