Đấu giá
Thứ 3, Ngày 01/03/2022, 12:00
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2022 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Tính đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 11 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 09 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2021, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 181 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 317 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá gần 419 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 3,2 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 451 triệu đồng.

Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá: Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 03 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 01 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; ban hành 02 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 12 Thẻ đấu giá viên..

- Năm 2021, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá:

+ Ban hành Công văn số 112/STP-BTTP ngày 22/01/2021 triển khai thực hiện Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

+ Ban hành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các sở, ban, ngành; các tổ chức đấu giá tài sản; người có tài sản trên địa bàn tỉnh như: Công văn số 3528/UBND-NC ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Công văn số 1182/STP-BTTP ngày 13/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Công văn số 1348/STP-BTTP ngày 05/10/2021 chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Công văn số 6314/UBND-NC ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản,…

+ Theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

+ Báo cáo theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp: rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương; báo cáo về việc theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; việc tổ chức đấu giá trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Việc giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập theo Quyết định số 05/1999/QĐ-CT ngày 12/01/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ về biên chế và chi phí hoạt động thường xuyên từ năm 2005.

Từ trước năm 2019, Trung tâm hoạt động có hiệu quả, bảo đảm nộp ngân sách và tự chủ. Từ năm 2019 đến nay hoạt động của Trung tâm gặp nhiều khó khăn, thu không đủ chi. Thời gian qua, Sở Tư pháp đã có nhiều chủ động, cố gắng, nỗ lực tham mưu tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản của Trung tâm; viên chức, người lao động Trung tâm cũng có sự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả.

Trước tình hình đó, căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập về nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Về kiểm tra, thanh tra

Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương cũng được Sở Tư pháp thực hiện theo quy định. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt, Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Tư pháp tiếp nhận được 02 đơn (01 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại). Trong đó 01 đơn tố cáo không đủ điều kiện xử lý nên lưu đơn; 01 đơn khiếu nại tranh chấp hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn./.

Lượt người xem:  Views:   640
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio