Văn bản chính sách mới
Thứ 5, Ngày 16/04/2020, 11:00
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2020 | Nguyễn Thị Linh

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1665/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020.

Theo Công văn để góp phần nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật theo nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Mục III Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình theo nội dung hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số B1 ban hành kèm theo Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định do Trung ương và địa phương ban hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý chưa rõ ràng, không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, cản trở điều kiện kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; đặc biệt là các quy định có liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật.

2. Bố trí nguồn lực về biên chế, kinh phí phù hợp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật của năm 2020; chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động triển khai các giải pháp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp, người dân; chú trọng thông tin trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức thực thi công vụ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, hưởng ứng, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp mà địa phương đã đề ra.

4. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, đặc biệt là kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, đánh giá các quy định về điều kiện kinh doanh để cắt giảm các khoản chi phí tuân thủ pháp luật không hợp lý, không khả thi hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo.

5. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số B1 nêu tại văn bản này và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình nâng xếp hạng Chỉ số B1 theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện gửi báo cáo (theo đề cương ban hành kèm theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp) về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/6/2020 (đối với báo cáo 06 tháng) và trước ngày 01/12/2020 (đối với báo cáo năm 2020) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định.

Linh - CV Phòng QLXLVPHC&TDTHPL STP. BD

Tải về 1665-NC.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   101
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio