Đang cập nhật dữ liệu ...
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023Thông tinTinThông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 30/12/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 2496/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2023. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

Việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

​2. Địa điểm tiếp công dân

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh. Trường hợp cần thiết, bố trí tiếp công dân tại Hội trường của Sở Tư pháp, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm) TB 2496 TTR.pdf

FalseThanh Tra Sở
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022Thông tinTinThông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 9:00 AMNoĐã ban hành

​         Ngày 31/12/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 1851/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2022. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp cụ thể như sau:

        1. Thời gian tiếp công dân

        Việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

        - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

        - Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

        2. Địa điểm tiếp công dân

        Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh. Trường hợp cần thiết, bố trí tiếp công dân tại Hội trường của Sở Tư pháp, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

       Kèm theo Thông báo này Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2022./.

       TB 1851 TTR dang bao.pdf

                                                                                                                                                                               ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
Hình thức khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtThông tinTinHình thức khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

             Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Khiếu nại thì:

           "1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

           2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ".

            Đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Điều 3 Nghị định số124/2020/NĐ-CP quy định).

            Tại nội dung ghi chú của Mẫu 01 có hướng dẫn việc ghi họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

          " (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

          - Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

          - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.".

Mẫu 01.docx

Thanh tra Sở

False
Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình  giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinSửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình  giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

           Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.

        Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

          -  Bổ sung khoản 3 vào Điều 13 như sau:

        "3. Khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người được giao nhiệm vụ xác minh gửi Tờ trình (nêu rõ lý do xin gia hạn) và Dự thảo Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh để người giải quyết khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh. Thời gian giải quyết khiếu nại sau khi được gia hạn không vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại.

Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh thực hiện theo Mẫu số 04A-KN ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ."

           - Sửa đổi khoản 3, khoản 9 Điều 16 như sau:

          "3. Trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại (theo Mẫu số 06-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ). Văn bản yêu cầu nêu rõ thời hạn thực hiện báo cáo và bộ phận tiếp nhận. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, người có trách nhiệm xác minh thông báo trước thời gian, địa điểm, nội dung làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục vụ cho buổi làm việc."

          "9. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại phải được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ; thực hiện việc cung cấp hoặc công bố thông tin, tài liệu, bằng chứng theo quy định của pháp luật.

           - Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau:

            "1. Việc trưng cầu giám định thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ."

           - Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 21 như sau:

          "2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan."

            "4. Thành phần tham dự đối thoại gồm: Người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản chấm dứt đối thoại."

           - Sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 23 như sau:

          "b) Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại (theo Mẫu số 11-KN, số 15-KN hoặc số 16-KN của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ), trình người ra quyết định giao xác minh phê duyệt. Báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh phải được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh."

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2019.

​Thanh tra Sở

FalsePhan Thị Phượng
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Hoàng Chinh - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công LậpThông tinKết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Hoàng Chinh - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2017 10:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáoThông tinHội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/22/2016 9:00 AMNoĐã ban hành

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đánh giá của TTCP, giai đoạn từ 2012 - 2016, tình hình KN,TC của công dân có xu hướng giảm so với những giai đoạn trước, số đơn KN, TC giảm 54,6%; số vụ việc KN TC thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính giảm 39,3%.  Tuy nhiên, tình hình KN TC vẫn diễn biến phức tạp và gay gắt ở một số địa phương, nhất là những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, tình hình khiếu kiện đông người tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường có đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt, nhiều lần tập trung lên Trung ương. Đáng chú ý, các đoàn công dân khiếu kiện đông người có sự liên kết với nhau, tổ chức chặt chẽ và được sự ủng hộ lương thực, tiền của một số tổ chức tự phát. Đáng lo ngại là KN,TC đang bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc, bôi xấu, đe doạ và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý, của cán bộ, nhân dân.

Từ khi Luật KN, Luật TC ra đời và có hiệu lực, đến nay sau 4 năm thực hiện kết quả giải quyết KN,TC cho thấy, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 386.572 đơn KN,TC với 268.225 vụ việc. Các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết 199.567/237.168 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã thu hồi về cho Nhà nước gần 860,7 tỷ đồng, 316 ha đất; khôi phục quyền lợi cho 13.617 công dân với số tiền 512 tỷ đồng và 418,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2519 người; chuyển cơ quan điều tra 205 với 188 người.

15540245_10206123330482243_324374865_o.jpg
Đạt được kết quả trên là do các bộ, ngành, địa phương đã  kịp thời triển khai thực hiện Luật KN, Luật TC, gắn với việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và TTCP về công tác giải quyết KN,TC; bằng sự kết hợp đồng bộ các giải pháp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, công tác giải quyết KN,TC; đã quan tâm giải quyết theo thẩm quyền các vụ KN,TC ngay tại cơ sở; tập trung rà soát, giải quyết vụ việc đông người, phức tạp. Nhiều địa phương, người đứng đầu đã chỉ đạo sát sao giải quyết các vụ phức tạp, tồn đọng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130 và Kế hoạch số 2100 của TTCP được các cấp, các ngành tích cực phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về thực tiễn tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại và đề xuất hoàn thiện quy định về đối thoại; việc xem xét giải quyết lại các vụ việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; phối hợp trong công tác giải quyết KN,TC tại địa phương; những kinh nghiệm trong theo dõi đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về KN,TC gắn với thanh tra công vụ; đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về KN,TC hay thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KN,TC về đất đai; kinh nghiệm và đề xuất trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết KN về đất đai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, Luật KN, TC 2011 đã giúp các cấp chính quyền, địa phương giải quyết tốt tình hình KN, TC của nhân dân, góp phần ổn định tình hình KN, TC ở các địa phương, ban, ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng thẳng thắn chỉ ra hai đạo luật này còn một số khiếm khuyết nhất định trong những khiếm khuyết đó có một phần thuộc trách nhiệm tham mưu của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Cụ thể như việc yêu cầu Chủ tịch tỉnh đối thoại trực tiếp với người KN, TC là vấn đề không khả thi.

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương cùng nhìn nhận lại những vấn đề hạn chế, yếu kém để tham mưu, sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp. Trong quá trình sửa đổi, chưa có quy định cụ thể, đề nghị Chính phủ đưa ra các giải pháp trước mắt nhằm xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến KN, TC trên cơ sở thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành. Phó Tổng Thanh tra mong muốn, trong quá trình sửa đổi Luật TTCP sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương để hệ thống pháp luật về KH, TC được hoàn thiện, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội của đất nước./.

​Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

FalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chínhVăn bản QPPLThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2016 8:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũngVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2016 8:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Một số điểm mới của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhThông tinMột số điểm mới của Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2016 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chínhVăn bản QPPLThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Luật Khiếu nại năm 2011Văn bản QPPLLuật Khiếu nại năm 2011/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật Tố cáo năm 2011Văn bản QPPLLuật Tố cáo năm 2011/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật Tiếp công dânVăn bản QPPLLuật Tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nạiVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáoVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dânVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 1:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Hỏi đáp pháp luật về việc yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đấtThông tinHỏi đáp pháp luật về việc yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/7/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:30 PMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản na1h trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLQuyết định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản na1h trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:15 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quyết định ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLQuyết định ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:15 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quyết định ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLQuyết định ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:15 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyếtThông tinThông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quy chế tiếp công dân của Sở Tư phápVăn bản QPPLQuy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLNội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Bộ Tư phápVăn bản QPPLQuyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư quy định quy trình tiếp công dânVăn bản QPPLThông tư quy định quy trình tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánhVăn bản QPPLThông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2016 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 6/2016Thông tinTinLãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 6/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2016 3:05 AMNoĐã ban hành

Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân tháng 6/2016

Sáng 23/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tư pháp. Tham gia buổi tiếp còn có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.

Tại buổi tiếp, các công dân đã trình bày những kiến nghị của mình trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đồng thời đề xuất nguyện vọng với lãnh đạo Bộ và các đơn vị có liên quan. Đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ đã nêu ý kiến, làm rõ các vấn đề liên quan đến bản chất sự việc.
Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của người dân, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã đưa ra những ý kiến chỉ đạo đối với từng vụ việc, đồng thời giải thích rõ hơn một số quy định của pháp luật giúp người dân biết và thực hiện. Thứ trưởng cũng nghiêm túc yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có liên quan nhanh chóng xem xét giải quyết các vụ việc theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích của công dân; đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp​
FalseNgô Hoàng Nam
Ảnh
Video
Audio