Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 13/11/2023, 12:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/11/2023 | Thanh Tra Sở

​          Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4123/UBND-NC ngày 11/8/2023 về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2274/STP-TTr. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

         1. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, tuyên truyền, giáo dục và chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan.

           2. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC

- Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật; phải coi đấu tranh PCTN, TC là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và là tiêu chí đáng giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị.

- Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; đào tào, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

            3. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

- Khẩn trương rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện, rút ngắn thời gian; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

- Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, đề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có).

- Công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc. Thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật;

- Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; định kỳ thực hiện báo cáo về công tác PCTN, TC.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của đơn vị, xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; khắc phục những hạn chế trong giao dịch một cửa, một cửa liên thông và những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp. Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

             4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, TC

- Đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh, Hội công chứng viên tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn các thành viên, hội viên tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí; thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; việc thông tin cần bảo đảm đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch; tôn vinh những điển hình tốt.

- Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, xem đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

            5. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sư nghiệp

Thủ trưởng các đơn vị sư nghiệp thuộc Sở chủ động phối hợp tham mưu kiện toàn tổ chức theo quy định; xây dựng chế, quy định của đơn vị mình theo thẩm quyền; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sư nghiệp.

            6.Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc thanh tra, kiểm tra không được chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Thực hiện bảo vệ người tố cáo theo quy định pháp luật; cương quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động có hành vi tiêu cực, tham nhũng; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

           7. Giao Văn phòng sở chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời, phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3136/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

           8. Các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp thông qua Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

          9. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản ánh về Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh./.

Lượt người xem:  Views:   96
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio