Công tác thanh tra
Thứ 7, Ngày 10/09/2022, 11:00
Kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/09/2022 | Phan Thị Phượng

​       Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 25/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Ngày 07/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1635/KL-STP.

         Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã đạt được, cụ thể: Trung tâm đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan khác.

         Tuy nhiên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước còn một số tồn tại, thiếu sót như:

        - Năm 2022, Trung tâm đang thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/QĐ-TTTGPL ngày 09/02/2022 của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, Quy chế chưa thể hiện tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ xếp loại A, B, C để có định mức tương ứng là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

         - Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện theo Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-TTTGPL ngày 28/4/2017 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay một số văn bản liên quan đến quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý làm căn cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành nhưng Trung tâm chưa ban hành văn bản mới.

         Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:  nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm về các tồn tại, thiếu sót đã nêu. Tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý đơn. Xây dựng nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo việc chi tiêu đúng tiêu chuẩn, định mức đã được quy định. Kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý đến công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo các văn bản mới được ban hành.

           Đối với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:

          - Văn phòng Sở theo dõi sát về việc xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại.

         - Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước./.

                                                                                                                                                                                    Thanh tra Sở Tư pháp

 

Lượt người xem:  Views:   64
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio