Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 29/09/2022, 11:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/09/2022 | Phan Thị Phượng

​            Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Ngày 28/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP.

          Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi đã đạt được, cụ thể: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi cơ bản chấp hành các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp và các văn bản có liên quan, cụ thể: Doanh nghiệp hoạt động đúng trụ sở đã đăng ký, cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động đấu giá tài sản; thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất đúng quy định; lập, quản lý, sử dụng Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá tài sản; niêm yết thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại trụ sở; thời gian qua chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi.

             Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi còn một số tồn tại, vi phạm sau:

           - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi chưa treo biển hiệu tên của Doanh nghiệp tại trụ sở. Trong quá trình thanh tra, Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi đã treo biển hiệu tên của Doanh nghiệp tại trụ sở hoạt động.

          - Doanh nghiệp chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 20 và điểm i khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản.

           - Chưa thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đấu giá tài sản.

          - Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản:

+ Tài sản đấu giá có nguồn gốc tịch thu sung quỹ Nhà nước, tuy nhiên, hồ sơ đấu giá không có quyết định tịch thu của cơ quan có thẩm quyền, không có giấy tờ thể hiện tài sản đấu giá thuộc quyền sở hữu của người có tài sản đấu giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Hồ sơ đấu giá không có giấy tờ thể hiện người có tài sản giảm giá đối với tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước, chứng từ thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; hồ sơ không lưu đầy đủ bản sao CMND/hộ chiếu/Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá.

+ Tên gọi của Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

+ Có 01 trường hợp đấu giá không thành do hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá, Doanh nghiệp không ban hành quy chế cuộc đấu giá là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

+ Quy chế cuộc đấu giá không có nội dung về: Nơi có tài sản đấu giá; thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ đấu giá; thời gian đăng ký tham gia đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản. Ngoài ra, hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Doanh nghiệp thực hiện thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

+ Nội dung quy chế cuộc đấu giá quy định khoản tiền đặt trước không thống nhất (quy chế cuộc đấu giá quy định khoản tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm, tuy nhiên, Quy chế ghi cụ thể số tiền đặt trước thấp hơn 15% giá khởi điểm).

+ Quy chế cuộc đấu giá quy định thêm một số trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước và quy định số tiền đặt trước của khách hàng vi phạm sẽ thuộc về doanh nghiệp tổ chức đấu giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

+ Nội dung niêm yết việc đấu giá tài sản chưa đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản. Hồ sơ đấu giá không lưu tài liệu, hình ảnh thể hiện niêm yết việc đấu giá tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản.

+ Thông báo công khai việc đấu giá tài sản chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản: Hồ sơ đấu giá không lưu tài liệu, hình ảnh thể hiện Doanh nghiệp thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá; hồ sơ đấu giá thể hiện Doanh nghiệp chỉ có đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 01 lần; thời gian thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá chưa đảm bảo quy định.

+ Hình thức đấu giá ghi nhận trong Thông báo đấu giá tài sản chưa thống nhất với Quy chế cuộc đấu giá.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá không đúng hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá đã ban hành; Doanh nghiệp tổ chức cuộc đấu giá không đúng hình thức, phương thức đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá (quy chế đấu giá quy định hình thức đấu giá được trả giá bằng 01 lần bỏ phiếu kín ngay sau khi khách hàng đăng ký tham gia, tuy nhiên Biên bản đấu giá tài sản thể hiện sau 01 lần trả giá qua bỏ phiếu kín).

+ Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Tuy nhiên, Biên bản đấu giá không thể hiện đấu giá viên mời người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu, của từng phiếu trả giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

+ Biên bản đấu giá không có thông tin về Số Thẻ của đấu giá viên, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của người tham gia đấu giá, không có chữ ký của người có tài sản, đại diện người tham gia đấu giá, không ghi thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 44 Luật Đấu giá tài sản và mẫu Biên bản đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-20) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp.

+ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi và người trúng đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản.

              - Lưu trữ hồ sơ đấu giá chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 54 Luật Đấu giá tài sản.

            - Hồ sơ đấu giá vụ xe ô tô con Nubira II, vụ xe hai bánh biển số 61A1-0331 và xe hai bánh biển số 61A1-0630 của Trại giam Phú Hòa, theo hồ sơ đấu giá thì ngày, tháng, năm ghi trên phiếu trả giá trùng với ngày, tháng, năm tổ chức cuộc đấu giá theo Biên bản bán đấu giá tài sản số số 03/BB-MHL, số 04/BB-MHL và số 05/BB-MHL ngày 23/11/2020). Sở Tư pháp mời người tham gia đấu giá đến làm việc để làm rõ thông tin liên quan nhưng người tham gia đấu giá không đến làm việc. Trong phạm vi khả năng của Sở Tư pháp và của Đoàn Thanh tra chưa phát hiện có việc làm sai lệch kết quả đấu giá, chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm.

            Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu:

            - Đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi:

+ Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi, Đấu giá viên thực hiện việc đấu giá tài sản phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Lưu trữ hồ sơ đấu giá đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan.

+ Đấu giá viên cần phải tích cực, thường xuyên nghiên cứu quy định pháp luật về đấu giá tài sản không lập lại các sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra.

            - Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp:

+ Phòng Bổ trợ tư pháp theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tổ chức triển khai, quán triệt văn bản mới và các sai sót trong hoạt động đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; tổ chức họp với các cơ quan có liên quan đến việc đấu giá tài sản, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát các cuộc đấu giá đối với tài sản đấu giá là tài sản công.

+ Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục phối hợp Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản.

+ Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi và xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

                                                                                                                                                                                  Phan Thị Phượng

Lượt người xem:  Views:   215
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio