Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 01/12/2020, 14:00
Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2020 | Phan Thị Phượng

       Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 24/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 1 các nội dung: Việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng và việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 30/11/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 2034/KL-STP.

      Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Phòng Công chứng số 1 đạt được, cụ thể: Phòng Công chứng số 1 cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Qua thanh tra chưa phát hiện sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 1.

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Phòng Công chứng số 1 còn một số sai sót trong hoạt động công chứng như:

       * Về thu phí công chứng, thù lao công chứng.

     - Một số hợp đồng, giao dịch thu phí công chứng, thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch cao hơn quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương và mức thù lao đã niêm yết.

      - Đối với phí công chứng bản dịch có trường hợp thu chưa đủ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC; mặt khác, có trường hợp thu thù lao dịch thuật cao hơn Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương và mức thù lao đã niêm yết.

      - Một số trường hợp ghi gộp thu phí công chứng của nhiều hợp đồng vào một Biên lai, thu thù lao công chứng của nhiều hợp đồng vào một hóa đơn là chưa đảm bảo theo Điều 8 Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

      * Về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch.

     - Có trường hợp công chứng viên thực hiện sửa lỗi kỹ thuật trong hợp đồng chưa phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Công chứng năm 2014.

     - Trường hợp người chưa thành niên (người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi) tham gia xác lập, thực hiện hợp đồng dân sự liên quan đến tài sản là bất động sản nhưng hồ sơ lưu không thể hiện nội dung người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật đồng ý để người chưa thành niên thực hiện giao dịch là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015.

    - Đã có văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất trước thời hạn nhưng Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 công chứng tiếp Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nhận góp vốn là chưa đảm bảo theo quy định khoản 51 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, theo đó sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 80 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. Ngoài ra, hồ sơ công chứng không có giấy tờ, tài liệu chứng minh trường hợp chấm dứt việc góp vốn trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 80 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

     - Nội dung Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và tài sản chung của hộ gia đình số công chứng 159 ngày 14/01/2019 chưa đảm bảo theo quy định pháp luật về thừa kế.

                                                                                                                                                                                  Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   143
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio