Tài liệu tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 17/07/2018, 11:00
Đề cương tuyên truyền: Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2018 | Phòng PBGDPL

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

 

1.   Sự cần thiết ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND) và Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương" ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương về các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trước đây hiện không còn hiệu lực (Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã; Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;) được thay thế bằng  Luật Hợp tác xã và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND qua quá trình triển khai, thực hiện có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được mở rộng hơn theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND như: việc hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã Liên hiệp hợp tác xã,Tổ hợp tác, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; hỗ trợ vốn, giống trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh….

2.   Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND quy định một số chính sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 về: thành lập mới hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp HTX (LHHTX) theo Luật HTX năm 2012; thành lập mới Tổ hợp tác (THT); tổ chức lại hoạt động của HTX, LHHTX theo Luật HTX năm 2012; hỗ trợ khuyến công, khuyến nông; hỗ trợ ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ về đất đai; ưu đãi về tài chính, tín dụng; hỗ trợ vốn, giống trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng; hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực.

b) Đối tượng áp dụng của Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bao gồm:

- HTX, bao gồm cả quỹ tín dụng nhân dân, LHHTX, THT hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành

- Thành viên, sáng lập viên, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và tham gia hợp tác xã.

- Cơ quan, cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến phát triển HTX.

3.   Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND (Quyết định 31) có 3 Chương và 13 điều với một số nội dung chính như:

a) Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2018-2020 quy định tại chương II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 31

- Theo đó, quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ và về thời hạn hỗ trợ đối với từng trường hợp như:

+ Chính sách hỗ trợ đối với thành lập mới HTX, LHHTX quy định tại Điều 3 về các nội dung như: Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập HTX cho sáng lập viên HTX; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX. Đối với thành lập mới THT thì hỗ trợ về các nội dung: Cung cấp thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của THT. Tư vấn tổ chức hội nghị thành lập THT.

+ Nội dung chính sách hỗ trợ đối với tổ chức lại quy định tại Điều 4 là việc Tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của HTX, LHHTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012

- Đồng thời, hướng dẫn thực hiện đối với chính sách hỗ trợ đối với khuyến công, khuyến nông (Điều 5): HTX, LHHTX, THT được ngân sách hỗ trợ khuyến công theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Còn đối với trường hợp HTX, LHHTX, THT áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) được ngân sách hỗ trợ theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 8/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Về chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học – kỹ thuật và công nghệ mới (Điều 6) thì Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm dành một phần kinh phí hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đổi mới, ứng dụng công nghệ và thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Về chính sách hỗ trợ về đất đai (Điều 7) được quy định cụ thể như sau:

+ HTX nông nghiệp được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất đối với diện tích đất để làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

+HTX được giảm 50% tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.

+ HTX, LHHTX thuê đất, mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.

+ HTX, LHHTX thuê đất, mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.

+ HTX, LHHTX được miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

- Về chính sách ưu đãi tài chính, tín dụng và chính sách hỗ trợ vốn, giống khi các HTX, LHHTX, THT hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và các chính sách do ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí cũng được quy định cụ thể tại Điều 8, 9, 10 của Quyết định 31/2017/QĐ-UBND.

d) Thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND:

Quyết định số 31 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018./.


Tải về 31_2017_QD-UBND_370368.doc


Lượt người xem:  Views:   757
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio