Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 3, Ngày 06/03/2018, 11:00
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương triển khai hoạt động năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2018

    Thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng tỉnh theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 19/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương, ngày 26/02/2018, Hội đồng tỉnh ban hành kế hoạch 08/KH-HĐPH để triển khai hoạt động năm 2018.

    Theo đó, trong các nội dung hoạt động của Hội đồng năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ sau:

    1. Tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch, tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng Trung ương; Xây dựng Kế hoạch và triển khai, thực hiện các đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật 09/11/2018 (hưởng ứng 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật 9/11);

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho thành viên Hội đồng; Báo cáo viên pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp theo Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật;

- Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tổng kết hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh năm 2019.

    2. Trực tiếp triển khai, thực hiện:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018; Xây dựng công văn hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

- Tổ chức đi học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa phương có các mô hình mới, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếp thu, học hỏi, tích lũy kiến thức,kinh nghiệm, lựa chọn và áp dụng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động đề ra trong Kế hoạch số 05-KH/BCĐCCTPHĐPH ngày 02/12/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện Chương trình số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 về phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020;

- Định hướng những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018; Quán triệt phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách của các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến hoặc thông qua vào năm 2018; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; Phổ biến nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp;

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai thực hiện Ngày pháp luật; Mở website thi tìm hiểu pháp luật trên internet.

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tỉnh, Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu và có thể xây dựng Kế hoạch riêng hoặc cơ cấu trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, ngành, địa phương./.

​  Tải về KH 08 HDPHPBGDPL TINH BD.PDF

Lượt người xem:  Views:   4232
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio