Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 2, Ngày 26/03/2018, 16:00
Sở Tư pháp và Hội LHPN tăng cường phối hợp trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2018

Nhằm tăng cường sự phối hợp; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ; kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở hoặc là báo cáo viên pháp luật, tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác; phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao trách nhiệm của ngành Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam các cấp.... Ngày 21/03/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh ban hành Chương trình phối hợp số 326/CT-STP-HLHPN về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Theo Chương trình phối hợp, hai ngành tăng cường phối hợp công tác, nâng cao trách nhiệm thực hiện để triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật: tổ chức triển khai, thực hiện nội dung tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả những nội dung cơ bản của Hiến pháp; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước đối tượng là phụ nữ; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027". Cử báo cáo viên pháp luật tham gia PBGDPL khi các cấp Hội có yêu cầu; Lồng ghép triển khai trong hình thức Ngày pháp luật hàng tháng, Ngày pháp luật 9/11 tại cơ quan đơn vị và trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và các hoạt động thiết thực khác; Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật; xây dựng, cung cấp đề cương, tài liệu, các văn bản pháp luật phục vụ công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; Lồng ghép PBGDPL cho phụ nữ trên các trang tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác (báo, đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh cơ sở)

Thứ hai, về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý: Thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động cho phụ nữ tại các trung tâm tư vấn pháp luật, trung tâm tư vấn hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài, khu nhà trọ, các Chi hội,…; Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là phụ nữ, trẻ em gái đặc biệt đối tượng được trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, phụ nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, làm việc độc hại, ngành nghề nhạy cảm; hỗ trợ tư vấn, trợ giúp pháp luật các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái khi có yêu cầu trợ giúp (nhất là các vụ việc do Hội phụ nữ các cấp giới thiệu, chuyển gửi); Khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên Hội phụ nữ các cấp có kiến thức pháp luật và đủ điều kiện tham gia làm cộng tác viên tư vấn, trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải ở cơ sở, tham vấn các vụ việc liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người.

Thứ ba, về công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn; Bảo đảm phát huy vai trò phản biện xã hội của Hội LHPN các cấp đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; bảo đảm sự tham gia của Hội LHPN trong các cuộc họp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đối với những văn bản có liên quan đến vấn đề về giới hoặc phụ nữ.

Thứ tư, về Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN và ngành Tư pháp: Tổ chức tập huấn hoặc lồng ghép bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn pháp luật, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật phù hợp với chức năng và nguồn lực của hai bên; trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em gái, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật.

Thứ năm, về tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật: Hai ngành thực hiện có hiệu quả các quy định về tham gia giám sát của các cấp Hội phụ nữ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại Mục 4 Chương II Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trên cơ sở Chương trình phối hợp này, Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Tư pháp, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật cho phụ nữ theo Chương trình đề ra./.

20180326162934090.tif

Lượt người xem:  Views:   3282
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio