tailieuhop
 
Công văn và Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:1. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ: 09.signed_01.pdf2. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 28 2018 QD-TTg.signed.pdf3. Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ...
IT STP test (04/09/2019)
 
IT STP test
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủTài liệu họpNgô Hoàng NamHội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Công văn và Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:

1. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ: 09.signed_01.pdf
2. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 28 2018 QD-TTg.signed.pdf
3. Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 274.signed.pdf
4. Quyết định số 62/QĐ-VPCP: 62_QD-VPCP_22012020_1-signed.pdf
5. Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 v/v hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống Thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ: 598_VPCP-KSTT_22012020_1-signed.pdf
6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác chức năng báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (file gửi kèm), bao gồm:
    - Hướng dẫn cập nhật, gửi số liệu báo cáo: HDSD_GIRS_NV NHAP_GUI BC.docx
    - Hướng dẫn tổng hợp số liệu báo cáo​: HDSD_GIRS_NV GIAO-TONGHOP BAO CAO.doc


IT STP testTài liệu họpTinNgô Hoàng NamIT STP test/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
IT STP test
9/4/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​IT STP test​

Ảnh
Video
Audio