Tin Tức
Thứ 2, Ngày 12/02/2018, 10:00
Danh mục các Kế hoạch tham mưu ban hành năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/02/2018 | Ngô Hoàng Nam
DANH MỤC
Các Kế hoạch tham mưu ban hành năm 2018
 
Số TT Tên Kế hoạch Số ký hiệu Ngày, tháng, năm ban hành Cơ quan ban hành
I CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT, CẬP NHẬT DỮ LIỆU VĂN BẢN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP, PHÁP CHẾ
1. Kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về 3614-QĐ-UBND.pdf 22/12/2017 UBND tỉnh
2. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 Tải về 275-KH-UBND.PDF 19/01/2018 UBND tỉnh
3. Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tải về 662-KH-UBND.PDF  Dự kiến trình UBND ký trong tháng 2/2018 UBND tỉnh
II. CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 Tải về Kế hoạch 408-KH-UBND.PDF 26/01/2018 UBND tỉnh
2. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 Tải về Kế hoạch 407-KH-UBND.PDF 26/01/2018 UBND tỉnh
3.
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về 3605-QĐ-UBND.PDF 22/12/2017 UBND tỉnh
4. Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương         Tải về 3606-QĐ-UBND.PDF 22/12/2017 UBND tỉnh
5. Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Kế hoạch 409-KH-UBND.PDF 26/01/2018 UBND tỉnh
III. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
1. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp   Tải về Kế hoạch 4854-KH-UBND.pdf 27/10/2017  UBND tỉnh
2.     2. Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch vào phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch đến ngày 01/6/2017 (đến thời điểm triển khai phần mềm hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương)   Dự kiến ban hành trong Quý III/2018  
IV. CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
1. Kế hoạch quản lý nhà nước về công chứng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương   Dự kiến ban hành trong Quý II/2018  
2. Kế hoạch quản lý nhà nước về quản tài viên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương   Dự kiến ban hành trong Quý II/2018  
V. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” của Sở Tư pháp năm 2018  

Tải về 1862-KH-STP.PDF
29/12/2017 Sở Tư pháp
2. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý I UBND tỉnh
3.  Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý I UBND tỉnh
4. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý I UBND tỉnh
5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý I Hội đồng PBGDPL
6. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021”   Dự kiến ban hành trong Quý I, II UBND tỉnh
7. Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống Tội phạm năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý II Sở Tư pháp
8. Kế hoạch về an toàn giao thông  năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý II Sở Tư pháp
9. Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý II UBND tỉnh
10. Kế hoạch học tập kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý II UBND tỉnh
11. Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý II,III Hội đồng PBGDPL
12. Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi lần II năm 2018   Dự kiến ban hành trong Quý II,III UBND tỉnh
13. Kế hoạch Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018 của tỉnh Bình Dương   Dự kiến ban hành trong Quý III UBND tỉnh
VI. CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
1. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng   Dự kiến ban hành đầu tháng 02/2018 Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng
2. Kế hoạch hoạt động TGPL năm 2018; Tải về 13-KH-TTTGPL.pdf 30/01/2018 Trung tâm TGPL
3. Kế hoạch thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; Tải về 1816-QĐ-UBND.pdf 07/7/2017 UBND tỉnh
4. Kế hoạch thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật giai đoạn 2017-2020; Tải về 1395-KH-UBND.PDF 14/04/2017 UBND tỉnh
5. Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc TGPL;   Dự kiến tháng 02/2018 Trung tâm TGPL
6. Kế hoạch cấp phát tờ gấp pháp luật và kiểm tra giỏ pháp luật;   Dự kiến tháng 02/2018 Trung tâm TGPL
7.
Kế hoạch thực hiện TGPL trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Tải về 277-KH-STP.pdf 14/03/2014 Sở Tư pháp
8. Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018      
9. Kế hoạch kiểm tra liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng   Dự kiến ban hành tháng 03/2018 Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng
10. Kế hoạch TGPL lưu động năm 2018   Dự kiến ban hành tháng 03/2018 Turng tâm TGPL
VIII. CÔNG TÁC THANH TRA      
1. Kế hoạch thanh tra năm 2018 Tải về 139-QĐ-STP.PDF 12/12/2017 Giám đốc Sở Tư pháp
IX. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG      
1. Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 của Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Tải về Quyết định 283-QĐ-UBND.PDF 26/01/2018  
2. Kế hoạch công tác tư pháp chủ yếu năm 2018. Tải về Chương trình 01-CTr-STP.PDF 02/01/2018  
3. Kế hoạch kê khai tài sản thu nhập năm 2017 Tải về Kế hoạch 1860-KH-STP.PDF 29/12/2017  
4. Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức Tải về Kế hoạch 1857a-STP-VP.PDF 25/12/2017  
5. Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Tải về Kế hoạch 160a-KH-STP.PDF 31/01/2018  
6. Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2018 Tải về Kế hoạch 1864-KH-STP.PDF 29/12/2017  
7. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Tải về Kế hoạch 1863-KH-STP.PDF 29/12/2017
​8. ​Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
Tải về 234-KH-STP.pdf
27/02/2018


Lượt người xem:  Views:   2419
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio