Đảng đoàn thể
Thứ 3, Ngày 01/06/2021, 10:00
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG - TẬP THỂ THỰC HIỆN TỐT “ĐOÀN KẾT VÀ DÂN CHỦ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/06/2021 | Trần Thị Kim Yến

      "Đoàn kết" và "Dân chủ" là hai vấn đề quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh; đây cũng là những nội dung trọng yếu trong công tác tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

​      Về đoàn kết, Bác Hồ đã từng nói "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công". Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đại đoàn kết xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng do quần chúng nhân dân tiến hành và vì lợi ích của quần chúng; đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ đường lối chiến lược của cách mạng và đoàn kết, thống nhất mục tiêu, ý chí và hành động có vai trò, ý nghĩa quyết định đến sự thành công của mọi tổ chức, cộng đồng và quốc gia - dân tộc. Quán triệt tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống quy báu của dân tộc, Đảng ta luôn coi đoàn kết và đại đoàn kết là vấn đề chiến lược, là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, có ý nghĩa quyết định đến sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

​      Về dân chủ, trong bài Dân vận đăng trên báo Sự thật, ngày 15/10/1949, Bác Hồ viết: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 mà Đảng đề ra là: "Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân".

​      Từ những nội dung lý luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, dân chủ và những nguyên tắc, định hướng của Đảng ta qua các thời kỳ, có thể nhận thấy đoàn kết và dân chủ là một truyền thống quý báu của Đảng và Nhân dân ta. Trong hành trình giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu đó, các tổ chức cơ sở Đảng từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn bó mật thiết với nhân dân... và Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương là một tập thể điển hình trong việc thực hiện tốt nội dung "đoàn kết và dân chủ".


 

Khái quát chung về Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

​      Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu biên chế tổ chức, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc; 07 tổ chức giúp việc, phòng nghiệp vụ gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng hành chính tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp và 04 đơn vị sự nghiệp gồm: Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Tổng số công chức, viên chức, người lao động là 65 người.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII luôn được Cấp ủy Sở Tư pháp tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể đảng viên, quần chúng; trong đó, đoàn kết và dân chủ là hai nội dung mà Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan đặc biệt quan tâm.


Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương - tập thể "đoàn kết và dân chủ"

1.jpg

(Tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương trong Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba)


​       Tập thể đoàn kết

​       "Đoàn kết" là kết thành một khối, thống nhất ý chí, không mâu thuẫn, chống đối nhau, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Có thể nói đoàn kết là một nội dung hết sức quan trọng, then chốt hàng đầu, là nền móng vững chắc cho mọi thành công. Trong nội bộ Sở Tư pháp, vấn đề đoàn kết luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan nghiêm túc quán triệt thực hiện. Đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp là một trong ba cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được phân bổ biên chế công chức ít nhất với 25 biên chế và 01 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhưng khối lượng công việc của ngành Tư pháp trong những năm qua liên tục tăng lên.

​      Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở luôn đồng lòng, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Các mục tiêu, nhiệm vụ luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan quán triệt rõ và định hướng những nội dung trọng tâm để việc triển khai thực hiện được tập trung và phát huy hiệu quả. Mỗi cá nhân công chức, viên chức, người lao động luôn ý thức đặt mình trong tập thể, làm việc vì lợi ích chung của cơ quan đơn vị. Một ví dụ sinh động nhất cho tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung của tập thể tại Sở Tư pháp là do số lượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp rất nhiều nên đồng chí lái xe của cơ quan (nay đã hơn 50 tuổi và công tác tại Sở hơn 20 năm), trong những lúc không thực hiện nhiệm vụ lái xe sẽ hỗ trợ bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở hướng dẫn người dân đến làm các thủ tục hành chính; tuy đây là không là nhiệm vụ chính của mình nhưng đồng chí vẫn làm với sự nhiệt tình, vui vẻ và được người dân hết sức quý mến.

​      Sự đoàn kết tại Sở Tư pháp còn thể hiện ở tinh thần phối hợp giữa các cá nhân, giữa các phòng, đơn vị, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, cùng nhau quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; không để xảy ra tình trạng bè phái, mâu thuẫn nội bộ.

Tinh thần đoàn kết nêu trên được xây dựng trên nền tảng là sự đồng thuận trên dưới một lòng, từ Ban Lãnh đạo Sở đến Lãnh đạo Phòng và các chuyên viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình, phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức theo kiểu "bằng mặt mà không bằng lòng". Và hơn hết sự đoàn kết tại Sở Tư pháp Bình Dương thật sự bền chặt được tạo nên từ môi trường làm việc cởi mở, tin cậy; người đi trước tận tình chia sẻ kinh nghiệm cho người trẻ, cấp trên tạo điều kiện cho cấp dưới được phát huy khả năng, thế mạnh của mình; đồng thời các đồng chí, đồng nghiệp, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, chia sẻ với nhau về những khó khăn khác trong cuộc sống để công sở như là một gia đình và đồng nghiệp chính là những người anh chị em thân thiết của nhau.

​      Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng Sở Tư pháp bức trướng với nội dung "Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Tận tụy - Thượng tôn pháp luật"; đoàn kết là một nội dung trong bức trướng minh chứng rằng sự đoàn kết tại Sở Tư pháp đã được Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

2.jpg

(Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao bức trướng cho Sở Tư pháp)

 

      Tập thể dân chủ

​      Đối với Sở Tư pháp - một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tư pháp thì vấn đề dân chủ có thể được biểu hiện ở hai nội dung; thứ nhất, là vấn đề "gần dân", phục vụ và bảo vệ quyền lợi nhân dân và thứ hai là vấn đề phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Thứ nhất, "gần dân" là vấn đề luôn được chú trọng trong tất cả các lĩnh vực công tác của Sở Tư pháp.

Trong công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thì ngoài việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên còn phải đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề lợi ích nhóm, sự bất bình đẳng về giới hay đưa ra quy định xâm phạm quyền và lợi ích của người dân trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở luôn luôn đổi mới nội dung và hình thức, nội dung phổ biến luôn gắn với những vấn đề liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích của nhân dân, tập trung vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; hình thức phổ biến, tuyên truyền gần gũi với người dân như tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền qua hệ thống loa phường hay ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, ... Và hơn hết, vấn đề "gần dân" sẽ được biểu hiện rõ nhất qua công tác trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người chưa thành niên... thông qua trợ giúp pháp lý, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên, từ đó, có những hành vi ứng xử đúng pháp luật. Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp luôn nỗ lực, làm tốt nhiệm vụ của mình; tư vấn, hỗ trợ những người dân dân yếu thế trong hoạt động tư vấn pháp lý trực tiếp tại trụ sở hoặc các buổi tư vấn lưu động, tư vấn pháp lý qua điện thoại, đại diện tham gia tố tụng, …

3.jpg

(Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân)

​      Ngoài ra, là một cơ quan hành chính nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương luôn ý thức về trách nhiệm phục vụ nhân dân. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp là hai nội dung trọng tâm được đề ra trong hoạt động ngành. Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch hành chính; kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính do Trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu công bố theo quy định; tập trung rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc đăng tải các thủ tục hành chính trên Trang thông tin Hành chính công của tỉnh, website của đơn vị và trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các dịch vụ công trực tuyến của Sở Tư pháp triển khai được đặt đường dẫn truy cập ngay trên trang chủ của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với người dân, tổ chức khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước). Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp đều được tin học hóa quy trình giải quyết và được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Thứ hai, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã phát huy tốt vấn đề dân chủ trong nội bộ cơ quan.

Tại Sở Tư pháp, mỗi cá nhân nhận thức mình là thành viên trong tập thể, đặt mình trong tập thể và lắng nghe ý kiến của các thành viên khác, có trách nhiệm phát biểu, trình bày ý kiến của mình vì lợi ích chung; đồng thời, các cá nhân nghiêm túc phục tùng quyết định của tập thể trong khi vẫn có quyền đề nghị được bảo lưu ý kiến khác biệt của bản thân mình hoặc các thành viên khác. Mỗi thành viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong nội bộ Sở không để xảy ra hành vi dùng quyền lực để đe dọa, ép buộc sự phục tùng.

​      Trong công tác đánh giá cán bộ, Lãnh đạo Sở luôn đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình; các ý kiến góp ý cho đồng nghiệp đều trung thực, thẳng thắn, mang tinh thần xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ; việc đánh giá, nhận xét thực hiện công khai trong cuộc họp.

Ngoài ra, hàng năm, Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan đều tổ chức buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên của Sở. Trong các buổi đối thoại, có rất nhiều sáng kiến, giải pháp được đề xuất; đồng thời, các bạn đoàn viên cũng có những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động chuyên môn, hoạt động cơ quan, hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Các ý kiến phát biểu đều được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở ghi nhận, giải đáp cụ thể. Buổi đối thoại thể hiện tinh thần dân chủ, là dịp mà đoàn viên thanh niên của Sở thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với cơ quan và cũng thông quá đó, Lãnh đạo Sở có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những công chức, viên chức trẻ; chia sẻ, động viên tinh thần đoàn viên, thanh niên học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Những thành tích nổi bật của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

trong giai đoạn 2015-2020

​      Có thể nói "đoàn kết và dân chủ" chính là nền tảng, là động lực giúp Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương vượt qua những khó khăn khi khối lượng công việc của ngành Tư pháp trong những năm qua liên tục tăng lên và tính chất công việc ngày càng đa dạng, phức tạp nhưng số lượng biên chế của Sở đang phải ngày càng tinh giản. Tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phát huy tinh thần đoàn kết và dân chủ; luôn đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong giai đoạn 2015-2020, hoạt động của Sở Tư pháp tiếp tục đi vào nề nếp; chất lượng, hiệu quả công việc tăng; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt, giảm mạnh tỷ lệ cấp phiếu lý lịch tư pháp trễ hạn, ứng dụng cấp phiếu trực tuyến, liên thông các ngành giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện phần mềm công chứng... có nhiều sáng kiến, giải pháp cách làm hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của ngành. Sở Tư pháp Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhiều năm liền được bình xét đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Nội chính, đơn vị xuất sắc của Khu vực thi đua các Sở Tư pháp Miền Đông Nam Bộ với rất nhiều thành tích nổi bật, đột phá, được tặng nhiều hình thức khen thưởng cao trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba; 03 năm liên tục 2016, 2017, 2018 Sở Tư pháp Bình Dương vừa được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp vừa được Cờ thi đua của tỉnh; năm 2017 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và năm 2019 đạt Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp tục được tỉnh đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Về công tác triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, Lãnh đạo bám sát chỉ đạo của cấp trên ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản và tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 27/CT-TTg đến toàn thể đảng viên, quần chúng tại đơn vị; đảng viên, quần chúng nghiêm túc học tập rèn luyện; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu luôn gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 đã tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong đảng viên, quần chúng; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc của công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng lên.

 

Tác động của việc thực hiện tốt "đoàn kết và dân chủ"

của tập thể đến cá nhân

​      Là một công chức trẻ của Sở Tư pháp, tôi luôn cảm thấy may mắn khi được làm việc trong một tập thể đoàn kết và dân chủ. Tập thể đoàn kết tạo ra môi trường làm việc thân thiện, giúp bản thân tôi có thể tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tập thể dân chủ chính là chất xúc tác để bản thân tôi tự tin thể hiện quan điểm, chính kiến của mình, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc.

Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn ý thức được rằng vấn đề đoàn kết và dân chủ trong nội bộ cơ quan được tạo nên từ chính nhận thức và hành động của mỗi cá nhân. Vì vậy, bản thân luôn nỗ lực rèn luyện để góp phần duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết và dân chủ bằng những hành động cụ thể như:

​      Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, làm tới nơi, tới chốn, không qua loa đại khái; trung thực, thẳng thắn, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan; tích cực trong các hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn.

​      Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nghiêm túc chấp hành sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

​      Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; cầu thị tiếp thu những ý kiến góp của đồng chí, đồng nghiệp để khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện bản thân. Đồng thời, trung thực và thẳng thắn trong việc góp ý đồng chí, đồng nghiệp, góp ý với tinh thần xây dựng, cùng tiến bộ.

​      Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức; đại dịch Covid-19 bùng phát làm cho kinh tế thế giới suy thoái, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã; trong đó, hoạt động của ngành Tư pháp cũng ít nhiều chịu tự tác động nhưng với tinh thần đoàn kết và dân chủ, trên dưới một lòng, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. ​​

Lượt người xem:  Views:   794
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio